Pellanet

Η ιδρυτική Διακήρυξη του Δικτύου Αγροτών

Μετράμε πλζον αρκετζσ δεκαετίεσ εφαρμογισ καταςτροφικϊν πολιτικϊν και ανυπαρξία

ςτοιχειϊδουσ εκνικοφ ςχεδιαςμοφ ςτον αγροτικό τομζα. Σα αποτελζςματα αυτοφ του

ελλείματοσ, βιϊνονται με τραγικό τρόπο από τθν πλειοψθφία των Ελλινων γεωργϊν

κτθνοτρόφων και αλιζων αλλά και των καταναλωτϊν.

Οι πολιτικζσ και οι πρακτικζσ που υιοκετικθκαν από πολιτικοφσ, υπθρεςιακοφσ

παράγοντεσ, ακαδθμαϊκι κοινότθτα και αγροτοςυνδικαλιςτζσ, τόςο όςον αφορά τθν

παραγωγικι διαδικαςία, όςο και τθ διαχείριςθ των αγροτικϊν ενιςχφςεων, οδιγθςε ςε:

Κατακόρυφθ μείωςθ τθσ παραγωγισ. Σεράςτια αφξθςθ του ελλείματοσ του εμπορικοφ

ιςοηυγίου αγροδιατροφικϊν προϊόντων. Τποβάκμιςθ των διατροφικϊν προϊόντων.

«Κλείςιμο» του αγροτικοφ επαγγζλματοσ, και μείωςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ.

Δθμιουργικθκαν ζτςι και εδραιϊκθκαν πακογζνειεσ όπωσ, άνιςθ μεταχείριςθ των

αγροτϊν, ζλλειψθ φκθνισ χρθματοδότθςθσ, ζμποροι, εταιρίεσ και μεςάηοντεσ που

λυμαίνονται το αγροτικό προϊόν και τον αγρότθ, κατάρρευςθ ςυνεταιριςμϊν, ζλλειψθ

υποδομϊν κλπ., οι οποίεσ «διαςφαλίηουν» τθν ςυνζχιςθ τθσ αποδιάρκρωςθσ τθσ

παραγωγικισ διαδικαςίασ.

Σο «επίτευγμα» αυτό υπιρξε προϊόν ςυλλογικισ προςπάκειασ πολλϊν ανκρϊπων, κάποιοι

από τουσ οποίουσ, ακόμθ και ςιμερα, μετά και τα 7 χρόνια ςκλθρισ λιτότθτασ, ζχουν το

κράςοσ να διεκδικοφν ρόλο ϊςτε να ςυνεχίςουν το καταςτροφικό τουσ ζργο.

Ο Αγροτικόσ κόςμοσ δεν ξζχαςε το «ζγκλθμα» τθσ Αγροτικισ, όπου ςε ζνα ΢αββατοκφριακο,

το «φιλζτο» χαρίςτθκε ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ, θ ηθμιά χρεϊκθκε ςτον Ελλθνικό λαό και

ζναν από τουσ πιο δυναμικοφσ κλάδουσ τθσ χϊρασ, ζμεινε μετζωροσ και καταχρεωμζνοσ.

Όλοι εμείσ, οι κατά βάςθ, μθ προνομιοφχουσ αγρότεσ, εκτιμιςαμε ότι είναι αναγκαίο να

δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο αγροτϊν με ςυνδικαλιςτικό και κινθματικό χαρακτιρα που κα

ςτοχεφει ςε δράςεισ μζςα ςτον αγροτικό χϊρο, από τον αγροτικό χϊρο, για τθν επίλυςθ

των ςφγχρονων προβλθμάτων που μασ ταλανίηουν.

Οι βαςικοί άξονεσ τθσ δράςθσ του ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΓΡΟΣΩΝ είναι:

1. Η ανάδειξθ και θ διαμόρφωςθ αιτθμάτων-λφςεων των προβλθμάτων, που

αντιμετωπίηει ο αγροτικόσ χϊροσ, θ κινθματικι διεκδίκθςι τουσ και θ προβολι αυτϊν

με κάκε πρόςφορο μζςο.

2. Η επικοινωνία ανάμεςα ςτισ ηωντανζσ, προοδευτικζσ, παραγωγικζσ δυνάμεισ των

αγροτϊν ςε κάκε χωριό, ςε κάκε πόλθ και ςε κάκε νομό, μζςω ενόσ δθμοκρατικοφ

οργανωτικοφ ςχιματοσ και τθσ ζκδοςθσ ενθμερωτικοφ εντφπου.

3. Η ςυμμετοχι των μελϊν του Δικτφου ςτουσ οργανωτικοφσ φορείσ των αγροτϊν,

ςυνεταιριςμοφσ, ςυλλόγουσ, ομάδεσ Παραγωγϊν κ.α. Αλλά και θ ςυνεργαςία με

παρόμοιεσ πρωτοβουλίεσ κοινωνικϊν ομάδων που ςτοχεφουν ςτθν επίλυςθ των ίδιων

προβλθμάτων και κυρίωσ των καταναλωτϊν.

4. Η διεκδίκθςθ πολιτικϊν και μζτρων, που κα ςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ τθσ Γεωργίασ, τθν

παραγωγι ποιοτικοφ αγροτικοφ προϊόντοσ, τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του

καταναλωτι, και τθ ςτιριξθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ.

΢τθριηόμενοι ςτισ αςτείρευτεσ δυνάμεισ που χαρακτθρίηουν τουσ ανκρϊπουσ που

πραγματικά αςχολοφνται με τον πρωτογενι τομζα και διακρίνονται από αγωνιςτικότθτα

και αλλθλεγγφθ ξεκινάμε, απαλλαγμζνοι από παρωχθμζνεσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ,

αγϊνα από τουσ αγρότεσ για τουσ αγρότεσ, ϊςτε το αγροτικό επάγγελμα να καταςτεί

επάγγελμα επιλογισ.

Θεωροφμε ότι ο αγϊνασ για διεκδικιςεισ που κα βελτιϊςουν τθ δουλειά μασ και το

αποτζλεςμά τθσ, είναι διαρκισ και αδιάλειπτοσ. Με δεδομζνθ όμωσ τθ χρονικι ςυγκυρία

όπου παραδοςιακά πραγματοποιοφνται αγροτικζσ κινθτοποιιςεισ, κζτουμε υπ’ όψθ των

ςυναδζλφων αλλά και τθσ κοινωνίασ ολόκλθρθσ τα πραγματικά και ουςιαςτικά

προβλιματα / αιτιματά μασ:

1. Άμεςη αναθεϊρηςη τησ Κοινήσ Αγροτικήσ Πολιτικήσ (ΚΑΠ) εντόσ του 2017.

Η εκνικι επιλογι για τθν εφαρμογι τθσ ΚΑΠ 2015-2020, ςυντθρεί τθν ανιςότθτα μεταξφ

των αγροτϊν. Σο 80% των επιδοτιςεων ειςπράττεται από το 20% των δικαιοφχων,

εξαςφαλίηοντασ για κάποιουσ λίγουσ ενίςχυςθ ζωσ και 450 φορζσ μεγαλφτερθ από

κάποιουσ άλλουσ, για τθν ίδια δραςτθριότθτα.

 Απαιτοφμε άμεςθ αλλαγι του τρόπου ςφγκλιςθσ των δικαιωμάτων ενίςχυςθσ, ϊςτε

ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου όλοι οι αγρότεσ να ζχουν ίςθσ αξίασ δικαιϊματα

για τθν ίδια καλλιζργεια / εκτροφι, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει ςτισ υπόλοιπεσ 27

χϊρεσ τθσ ΕΕ.

 Άμεςθ επίλυςθ του προβλιματοσ των μεταβιβάςεων δικαιωμάτων του 2014.

2. Μείωςη του κόςτουσ παραγωγήσ.

Η ζλλειψθ αγροτικισ πολιτικισ ςε ςυνδυαςμό με τθν άναρχθ λειτουργεία τθσ αγοράσ

αγροτικϊν προϊόντων και εφοδίων, τον κατακερματιςμό αρμοδιοτιτων μεταξφ των

υπθρεςιϊν του κράτουσ, τθν πολυνομία κ.α., ζχει οδθγιςει τα τελευταία χρόνια ςε

δραματικι αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ. Αξιϊνουμε άμεςα:

 Μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ παραγωγισ, με μείωςθ του ειδικοφ φόρου

κατανάλωςθσ του πετρελαίου και του τιμολογίου τθσ ΔΕΗ.

 Μείωςθ του ςυντελεςτι ΦΠΑ των αγροτικϊν εφοδίων, ηωοτροφϊν και ηϊντων

ηϊων.

 Μείωςθ του κόςτουσ άρδευςθσ με τθν καταςκευι ςφγχρονων κλειςτϊν

κυκλωμάτων, παρόχκιων παροχϊν, τοποκζτθςθ υγρομζτρων όπου απαιτείται και τθ

δθμιουργία ενιαίων φορζων διαχείριςθσ υδάτων. Θεςμικι και οικονομικι εξυγίανςι

των ΣΟΕΒ/ΓΟΕΒ και τθν απαλλαγι από κάκε επιβάρυνςθ των αγροτϊν που δεν

χρθςιμοποιοφν τα δίκτυα ΣΟΕΒ/ΓΟΕΒ.

 Ουςιαςτικι κεςμοκζτθςθ / επίλυςθ του κζματοσ των αλλοδαπϊν εργατϊν γθσ.

 Θεςμοκζτθςθ ακατάςχετου εμπορικοφ λογαριαςμοφ αγροτϊν.

 Δθμιουργία αναπτυξιακισ χρθματοδοτικισ τράπεηασ.

 Πρόςβαςθ των αγροτϊν ςε φκθνι χρθματοδότθςθ, ζναντι των ςυνολικϊν

ενιςχφςεων και τθσ παραγωγισ τουσ, ςφμφωνα με τθ διλωςθ καλλιζργειασ.

 Μείωςθ κόςτουσ αγροεφοδίων.

 Κατάργθςθ ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ςτο κραςί.

 Μείωςθ φορολογικϊν ςυντελεςτϊν για νζουσ / νεοειςερχόμενουσ αγρότεσ για τα

πρϊτα τρία χρόνια από τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ.

 Επανεξζταςθ των τεκμθρίων διαβίωςθσ και του τζλουσ επιτθδεφματοσ για τουσ κατ’

επάγγελμα αγρότεσ.

 Αλλαγι του κανονιςμοφ του ΕΛΓΑ ϊςτε να διαςφαλίηεται:

o Καταβολι αποηθμιϊςεων το αργότερο εντόσ τετραμινου από τθν διλωςθ

ηθμιάσ.

o Μία και μόνθ κλίμακα αςφάλιςθσ/αποηθμίωςθσ, για κάκε είδοσ καλλιζργειασ.

o Αςφαλιςτικι κάλυψθ και για το φυτικό κεφάλαιο, ανεξάρτθτα από τθν θλικία και

τον αρικμό των δζντρων.

o Αποηθμίωςθ όλων των αςφαλιηόμενων ηϊων, ανεξαρτιτου θλικίασ.

o Κατάργθςθ των τελϊν εκτίμθςθσ.

3. Αςφαλιςτικό

 Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε νζουσ και νεοειςερχόμενουσ αγρότεσ για

τα πρϊτα πζντε ζτθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ.

 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και για τουσ εταιροεπαγγελματίεσ και ςυνταξιοφχουσ, με

κζρδθ άνω των 5000€, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενιαίασ και ςυνδεδεμζνθσ

ενίςχυςθσ.

 Μείωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, λόγω καιρικϊν ι

άλλων ςυνκθκϊν.

4. Ζλεγχοσ αγοράσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων.

 Καταπολζμθςθ ελλθνοποιιςεων με πραγματικά ιςοηφγια αγροτικϊν προϊόντων και

ουςιαςτικοφσ ελζγχουσ και ποινζσ που κα εφαρμόηονται.

 Θεςμικι εξαςφάλιςθ ζγκαιρθσ πλθρωμισ, ειδικά νωπϊν αγροτικϊν προϊόντων.

 Θεςμοκζτθςθ αγορϊν παραγωγϊν και κίνθτρα για ανάπτυξθ τθσ «αγορϊν χωρίσ

μεςάηοντεσ»

 Αυςτθροί ζλεγχοι για τθν πρόλθψθ φαινομζνων εναρμονιςμζνων πρακτικϊν από

ολιγοπϊλια / μονοπϊλια (καρτζλ), εξαπάτθςθ μζςω τριγωνικϊν ςυναλλαγϊν κλπ.

5. Κτηνοτροφία

 Εξιςωτικι Αποηθμίωςθ - επαναφορά του ςτόχου τθσ αντιςτάκμιςθσ τθσ απϊλειασ

ειςοδιματοσ λόγω φυςικϊν μειονεκτθμάτων.

 Αδειοδότθςθ ΢ταβλικϊν Εγκαταςτάςεων – απλοποίθςθ διαδικαςίασ, εφαρμογι

υφιςτάμενων νομοκετικϊν ρυκμίςεων για ζκδοςθ άδειασ διατιρθςθσ.

 Κατανομι Βοςκοτόπων – αλλαγι οριςμοφ επιλεξιμότθτασ – διαφανείσ διαδικαςίεσ

κατανομισ.

 ΢ιμανςθ Ζϊων – Άμεςθ υιοκζτθςθ μθ αφαιροφμενων μζςων ςιμανςθσ (βόλοι,

microchip).

 Διαχείριςθ ηωωνόςων – Κςθ μεταχείριςθ όλων των κτθνοτρόφων όςον αφορά τθν

παροχι εμβολίων. Χριςθ τθσ αςφαλιηόμενθσ αξίασ του ΕΛΓΑ για τισ άμεςα

καταβαλλόμενεσ αποηθμιϊςεισ.

 ΢φαγεία - Άμεςθ κεςμοκζτθςθ «κινθτϊν» και ςφαγείων «εκτροφισ» για τισ ανάγκεσ

τθσ ίδιασ τθσ εκτροφισ, ειδικά για τισ «δφςκολεσ» περιοχζσ (νθςιά – ορεινζσ –

απομακρυςμζνεσ).

 Κτθνίατροσ Εκτροφισ – Αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου ϊςτε να υπθρετείται θ

παραγωγι και όχι οι ελλείψεισ του κράτουσ και θ γραφειοκρατία.

6. Αλιεία

 Άμεςθ κατάργθςθ τθσ πρόςφατθσ ΤΑ του ΤΠΑΑΣ για τθν βιντηότρατα και

δρομολόγθςθ τθσ οριςτικισ κατάργθςθσ του μζςου, όπωσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.

 Κακοριςμόσ ςαφϊν και αυςτθρϊν κριτθρίων επαγγελματικότθτασ με ςτόχο τθν

εξυγίανςθ και τθν ςωςτι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του κλάδου.

 Επαναφορά τθσ εραςιτεχνικισ άδειασ αλιείασ και κατάρτιςθ διαχειριςτικοφ ςχεδίου

για αυτόν το τφπο αλιείασ.

 Άμεςθ ενίςχυςθ των αλιζων για τισ τεράςτιεσ ηθμιζσ ςε αλιευτικά εργαλεία και

αλίευμα από τα καλάςςια κθλαςτικά (φϊκιεσ, δελφίνια) αλλά και λεςεψιανοφσ

μετανάςτεσ (λαγοκζφαλο, λεοντόψαρο).

 Άμεςθ νομοκετικι ρφκμιςθ που κα αναγνωρίηει τθ ιδιαιτερότθτα του κλάδου και κα

δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ αλιείσ να οργανωκοφν και να εκπροςωπθκοφν με

δευτεροβάκμια αλλά και τριτοβάκμια όργανα.

 Ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ αλυςίδασ διάκεςθσ από τθν παραγωγι μζχρι τον

καταναλωτι για τα υπομεγζκθ αλλά και για τθν προζλευςθ (αλιεφματα

εραςιτεχνικισ αλιείασ, ελλθνοποιιςεισ).

 Κατάρτιςθ διαχειριςτικϊν ςχεδίων για είδθ αλλά και για τφπουσ αλιείασ ςε εκνικό

και περιφερειακό επίπεδο ϊςτε να αντιμετωπιςτεί θ κατάρρευςθ των

ιχκυαποκεμάτων.

 Όλα τα παραπάνω κα πρζπει να ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν δθμιουργία αλλά και τθν

πραγματικι λειτουργία ενόσ εκνικοφ ςυμβουλίου αλιείασ που κα απαρτίηεται από

τουσ εκπρόςωπουσ του αλιευτικοφ κλάδου, τον επιςτθμονικό κόςμο, τουσ

πολιτικοφσ και υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ του ΤΠΠΑΣ και το οποίο κα χαράςςει μια

εκνικι αλιευτικι πολιτικι και όχι να διεκπεραιϊνει υπθρεςιακζσ υποκζςεισ.

7. Πρόγραμμα Αγροτικήσ Ανάπτυξησ (ΠΑΑ 2014-2020) – Συνεργατικά ςχήματα.

 Άμεςθ προκιρυξθ των προγραμμάτων με απλοφσ, κακαροφσ και εφικτοφσ κανόνεσ,

ϊςτε να μποροφν να ςυμμετζχουν και να ωφελοφνται οι πραγματικοί αγρότεσ.

 Άμεςθ κεςμοκζτθςθ των Ομάδων Παραγωγϊν ωσ νομικζσ οντότθτεσ με πλιρθ

δικαιοπρακτικι ικανότθτα, ϊςτε: α) να μποροφν ζςτω και ελάχιςτοι αγρότεσ να

ςυνεργάηονται χωρίσ να χάνουν τθν ιδιότθτα του κατ’ επάγγελμα αγρότθ και β) να

εξαςφαλιςκεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτο αντίςτοιχο μζτρο του ΠΑΑ.

 Κίνθτρα για τθ δθμιουργία νζων ςυνεργατικϊν ςχθμάτων.

 Ευνοϊκι φορολογικι/αςφαλιςτικι μεταχείριςθ για όλα τα ςυνεργατικά ςχιματα.

 Παραχϊρθςθ (αγορά/ενοικίαςθ) τθσ μθ καλλιεργοφμενθσ γθσ, με απλοποιθμζνθ

διαδικαςία, για άμεςθ αξιοποίθςθ από μικροφσ, νζουσ και νεοειςερχόμενουσ

αγρότεσ.

8. Εξόφληςη / ςυμψηφιςμόσ οφειλϊν του κράτουσ.

Άμεςθ εξόφλθςθ παλαιότερων οφειλϊν προσ τουσ αγρότεσ όπωσ αγροπεριβαλλοντικά,

εξιςωτικι, βαςικι, ΕΦΚ πετρελαίου, ΦΠΑ, Π΢ΕΑ, ΕΛΓΑ κλπ., ι ςυμψθφιςμόσ με χρζθ των

αγροτϊν προσ το δθμόςιο.

Θα ςυνεργαςκοφμε και κα ςυμπορευκοφμε ςε κοινοφσ αγϊνεσ, με όλεσ τισ ακθδεμόνευτεσ

υγιείσ και δθμοκρατικζσ δυνάμεισ που ζχουν ςαν μόνο ςτόχο τθν επίλυςθ των

προβλθμάτων του αγροτικοφ χϊρου, τθν αναβάκμιςθ του αγροτικοφ επαγγζλματοσ και τθν

ουςιαςτικι παραγωγικι αναςυγκρότθςθ.

Δίκτυο Αγροτών – Ιανουάριος 2017

 

Δημοσιεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου, 2017


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook