Pellanet

Επιστολή Πρ. ΕΝΑΕ για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών

Επιστολή στους κ.κ Υπουργούς Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου και Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη απέστειλε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος. Αντικείμενο της επιστολής είναι οι Δαπάνες για την μεταφορά των μαθητών. Ο κ. Δράκος στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων: "Οι Νομάρχες, ασκούν την αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών, μέσα στα πλαίσια του νόμου, με πνεύμα οικονομίας, με την τήρηση των κανόνων της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, με κοινωνική ευαισθησία και ακάματο μόχθο. Το πρόβλημα του κόστους μεταφοράς των μαθητών ανάγεται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο – εάν είχαμε έως σήμερα εισακουσθεί το ζήτημα θα όδευε προς επίλυση. Επισημαίνουμε ότι εν όψει «Καλλικράτη» η σχετική αρμοδιότητα η οποία επιχειρείται να διασπασθεί μεταξύ Δήμων και αιρετών Περιφερειών, πρέπει να τύχει πρόσθετης και μελετημένης νομοθετικής υποστήριξης. Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες σας για την επίλυση του προβλήματος και τέλος ζητάμε την εξόφληση των σχετικών χρεών".

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αθήνα, 21 Απριλίου 2010
Α.Π. 368

Προς:
(1) Κο Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(2) Κο Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Οικονομικών
(3) Κα Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
(3) Κο Φίλιππο Σαχινίδη
Υφυπουργό Οικονομικών

Θέμα: Δαπάνες μεταφοράς μαθητών.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2/5358/2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Προσφάτως μας κοινοποιήθηκε το από με αρ. πρωτ. 2/5358/2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα τις δαπάνες μεταφοράς των μαθητών, με το οποίο, μεταξύ άλλων, «εγκαλούμεθα» ως δήθεν υπαίτιοι για τη αύξηση του σχετικού κόστους και μας ζητείται να συμμετέχουμε και εξ ιδίων πόρων στην κάλυψη αυτής.
Από την ανάγνωση της σχετικής επιστολής κάνουμε τις εξής απλές διαπιστώσεις:
1ον Ότι η σωρεία σχετικών προς εσάς επιστολών μας, από το μήνα Νοέμβριο του 2009 και μέχρι σήμερα, με την αναλυτική περιγραφή του ζητήματος, τα ανακύπτοντα προβλήματα του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και την διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή του, αγνοήθηκε πλήρως ή εν πάσει περιπτώσει δεν έτυχε της ανάλογης προσοχής σας.
2ον Ότι υποβάλετε μία πρόταση η οποία δεν συνάδει με το νόμο. Η ανάληψη υποχρέωσης και καταβολής έστω και μέρους της δαπάνης μεταφοράς μαθητών από τους ίδιους πόρους (ΚΑΠ) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είναι μη νόμιμη – ο νόμος ορίζει ρητά ότι: «για τη μεταφορά των μαθητών δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς εξόδων κάθε Περιφέρειας (του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιχορηγούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αυτής (της Περιφέρειας) για την αντιμετώπιση των δαπανών μεταφοράς των μαθητών…» (άρθρο 2 παρ. 24 του Ν. 2621/1998).
Από τη δική μας πλευρά κατανοήσαμε –προ πολλού- το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας και γι' αυτό το λόγο σπεύσαμε –εγκαίρως- να υποβάλουμε προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς των δαπανών και την εξοικονόμηση των σχετικών πόρων, τόσο προς την απελθούσα Κυβέρνηση όσο προς εσάς ευθύς με την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Είναι λοιπόν τουλάχιστον άδικο και –επιεικώς- άκομψο να κατηγορούμαστε σήμερα για δήθεν μη λελογισμένη διάθεση πόρων αφού το πρόβλημα έχει να κάνει με αυτό καθ' αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, για την τροποποίηση του οποίου, θεσμικά έχετε την αποκλειστική πρωτοβουλία και ευθύνη.
Ήδη από το μήνα Νοέμβριο του 2009 σας επισημάναμε εγγράφως, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
«… 1. Ο μαθηματικός τύπος της προ δεκαετίας εκδοθείσας ΚΥΑ (ΕσΔΔΑ, ΜεταφΕπικ, ΕθΠΘ) ΙΒ/6071/26.08.1998 για τον υπολογισμό της μεγίστης αποζημίωσης (κόστος χιλιομετρικής απόστασης) των μεταφορέων, δεν ανταποκρίνεται πλέον στα σύγχρονα δεδομένα. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων και της συντήρησης των οχημάτων, η διασπορά των μαθητών, η παύση λειτουργίας σχολείων ελλείψει μαθητών και η εξαιτίας αυτών των παραγόντων αδυναμία σχεδιασμού και εκτέλεσης δρομολογίων σε συνδυασμό με την απροθυμία προσέλευσης και υποβολής προσφορών από αξιόπιστους μεταφορείς στους διαγωνισμούς, απαιτεί νέες ρυθμίσεις με στόχο την ευελιξία του τρόπου κοστολόγησης και διάθεσης των σχετικών κονδυλίων.
2. Οι συνεχείς αναπροσαρμογές των κομίστρων των ταξί με πιο πρόσφατη αυτή της 24ης Απριλίου 2009 (Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Α 5790/575 – ΦΕΚ Β' 756/24-4-2009), διογκώνουν το ήδη οξύ πρόβλημα του κόστους μεταφοράς των μαθητών.
3. Απαιτούνται νέες ευέλικτες ρυθμίσεις και για την διεξαγωγή των διαγωνισμών αφού ο χρόνος που μεσολαβεί από τη λήξη του σχολικού έτους μέχρι την έναρξη του νέου δεν είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ενώ κατά προτεραιότητα θα πρέπει να διεξάγεται ο προσυμβατικός έλεγχος των σχετικών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τα συσσωρευμένα χρέη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς τους μεταφορείς από τα προηγούμενα σχολικά έτη είναι δυσβάστακτα.
Για το τρέχον σχολικό έτος 2009-10 το απαιτούμενο ποσό θα είναι κατά πολύ αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος αφού αναμένεται γενική αύξηση του κόστους μετακινήσεων των μαθητών ενώ θα πρέπει να δοθεί άμεση λύση στην καταβολή των οφειλών που προαναφέρθηκαν.
Είναι σαφές ότι τα προβλήματα μεταφοράς των μαθητών απαιτούν άμεσες λύσεις, με τόλμη αλλά και με κοινωνική ευαισθησία. Οι γονείς αγωνιούν, οι μαθητές κινδυνεύουν να χάσουν μαθήματα, οι μεταφορείς δικαίως διαμαρτύρονται και όλοι μαζί οι εμπλεκόμενοι, γονείς, μαθητές και μεταφορείς, επιρρίπτουν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις την ευθύνη των προβλημάτων τους.
Για μια οριστική και βιώσιμη λύση του προβλήματος ζητούμε την αναμόρφωση του σημερινού αναχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου στη βάση της ίσης αντιμετώπισης των μαθητών, της μείωσης του υψηλού κόστους, της απλούστευσης των διαδικασιών, του περιορισμού των αρμόδιων φορέων και του σαφούς τρόπου προσδιορισμού του κόστους δαπάνης του έργου, προσαρμοσμένου πλέον στις σημερινές συνθήκες.
Πλέον των παραπάνω, η ΕΝΑΕ προχώρησε σε καταγραφή των οφειλών προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη μεταφορά μαθητών, υπολογίζοντας ότι ανέρχονται σε 109,5 εκ. € (για το έτος 2008), ενώ το κόστος για τη μεταφορά μαθητών της σχολικής χρονιάς 2008-9 εκτιμήθηκε ότι υπερέβη τα 180 εκ. €.
Αντίστοιχα οι ανάγκες για μισθώματα και λειτουργικές ανάγκες της εκπαίδευσης για το 2008 υπολογίστηκαν στα 37,25 εκ. €.

Προτείνουμε:
1. Να καθοριστούν με νόμο ως απολύτως μεταβιβαστικές πληρωμές οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών, καθώς και οι δαπάνες στέγασης σχολείων και υπηρεσιών εκπαίδευσης και οι λειτουργικές ανάγκες των τελευταίων και να οριστεί ο ακριβής χρόνος καταβολής τους.
2. Να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό οι εκκρεμείς οφειλές για μεταφορές μαθητών μέχρι και τον Ιούνιο του 2009.
3. Να αναμορφωθεί-τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο της μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησής τους, πληρώνοντας τους κατωτέρω σκοπούς:
Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους μαθητές ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Επαγγελματικών Λυκείων, Μουσικών Σχολείων, Ειδικής Αγωγής, Αποδήμων Ελληνοπαίδων κ.ά.).
Να προσδιορίζει επακριβώς και να περιορίζει το κόστος μεταφοράς.
Να περιορίζει τις πολυδαίδαλες, χρονοβόρες και ατελέσφορες διαδικασίες και να αναδιατάσσει τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.»

Κατόπιν των ανωτέρω, σας απαντούμε τα εξής:
Αρνούμεθα και θεωρούμε απαράδεκτη οιαδήποτε εις βάρος μας μομφή.
Οι Νομάρχες, ασκούν την αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών, μέσα στα πλαίσια του νόμου, με πνεύμα οικονομίας, με την τήρηση των κανόνων της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, με κοινωνική ευαισθησία και ακάματο μόχθο.
Το πρόβλημα του κόστους μεταφοράς των μαθητών ανάγεται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο – εάν είχαμε έως σήμερα εισακουσθεί το ζήτημα θα όδευε προς επίλυση.
Επισημαίνουμε ότι εν όψει «Καλλικράτη» η σχετική αρμοδιότητα η οποία επιχειρείται να διασπασθεί μεταξύ Δήμων και αιρετών Περιφερειών, πρέπει να τύχει πρόσθετης και μελετημένης νομοθετικής υποστήριξης.
Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες σας για την επίλυση του προβλήματος και τέλος ζητάμε την εξόφληση των σχετικών χρεών.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Δράκος

Κοινοπ.: κ.κ. Προέδρους Ν.Α. & Νομάρχες

Δημοσιεύτηκε στις 21 Απριλίου, 2010


Σχόλια


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.