Pellanet

Ομιλία της Θ. Τζάκρη στην Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα Τζάκρη στην παρέμβασή της στην Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» επεσήμανε αρχικά τους λόγους εκσυγχρονισμού της συγκεκριμένης νομοθεσίας, γιατί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο έχει απωλέσει τους ουσιαστικούς στόχους του ως μη ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες, είναι διάσπαρτο και κατακερματισμένο, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της νομοθεσίας να είναι δυσχερής. Επιπλέον, όπως τόνισε, το παρόν νομοσχέδιο είναι συμπληρωματικό στα υπόλοιπα νομοσχέδια του ΥΠΑΑΤ και έχει στόχο: - να προστατεύσει αυτήν την περιουσία και να συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του κράτους από τη διαχείρισή της, - να επιλύσει πολλά προβλήματα του παρελθόντος που έχουν προκύψει και πάνω από όλα - να ενισχύσει τη δυνατότητα της αγροτικής δραστηριότητας. Σήμερα, η διαχείριση αυτής της ακίνητης περιουσίας γίνεται με βάση ένα παλιό θεσμικό πλαίσιο όπως είναι ο Αγροτικός Κώδικας του 1949, σε συνδυασμό με διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα των δεκαετιών 1970 και 1980, από τον Υπουργό, το Γενικό Γραμματέα, τους Περιφερειάρχες, τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, με αποτέλεσμα μια αυξημένη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις σύγχυση αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, η προστασία τους η οποία είναι πολύ σημαντική και διενεργείται από υπηρεσίες της περιφέρειας έχει αποδειχθεί ανεπαρκής. Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται: - Να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ακινήτων και των εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. - Να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των οργάνων για τη διαχείριση και την προστασία τους. - Να υπάρξει ενιαία διαχείριση των δασικών εκτάσεων της χώρας. - Να επιλυθούν ιδιοκτησιακά ζητήματα, καθώς και θέματα αλλαγής χρήσης. - Να καταργηθούν αναχρονιστικές διατάξεις. - Να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τη σύσταση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ιδιωτικές εκτάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές που επιφέρει το παρόν νομοσχέδιο είναι: - Ο περιορισμός των οργάνων που θα διαχειρίζονται αυτή την περιουσία και θα είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Περιφερειάρχης. - Η δημιουργία στον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσης δεδομένων στην οποία θα απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και κάθε μεταβολή στη χρήση τους, όπως απαλλοτριώσεις, ρυμοτομίες, πράξεις εκμίσθωσης - παραχώρησης, χρήσεις γης, αναδασμοί, κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων. Η κ. Τζάκρη στο σημείο αυτό πρότεινε η βάση δεδομένων αυτή να τηρείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι υπεύθυνες για την προστασία των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και για την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής. Επίσης προβλέπονται διατάξεις ώστε να επιλυθούν ιδιοκτησιακά ζητήματα μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτών, όπου δίνεται η δυνατότητα: - Εξαγοράς κατεχόμενων εκτάσεων ή μη προβολή δικαιωμάτων του Δημοσίου για τους καλόπιστους νομείς με χρονικό σημείο μεταγραφής των σχετικών τίτλων την 5.6.1993. - Ρύθμισης των παραχωρημένων εκτάσεων για τα οποία έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας, με την υποχρέωση διατήρησης του αγροτικού τους χαρακτήρα για 10 έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον σε αυτές ασκείται σήμερα γεωργική χρήση. - Ρύθμισης δικαιούχων εκτάσεων που έχουν προκύψει από αποφάσεις των επιτροπών απαλλοτριώσεων και οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει το οφειλόμενο τίμημα με επανακαθορισμό του τιμήματος από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών. - Ρύθμισης ιδιοκτησιακών θεμάτων και ζητημάτων αλλαγής χρήσης δασικών εκτάσεων, οι οποίες εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, ώστε να διασφαλιστεί η συνταγματικότητα της σχετικής ρύθμισης. - Διευκρίνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κτηνοτροφικών εκτάσεων, όπου ορίζεται ότι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν κατά το παρελθόν με τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας έχουν μόνο δικαίωμα χρήσης για βόσκηση, το οποίο θα επανεξεταστεί με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. - Καθορισμού της διαδικασίας για την εξαγορά των εκτάσεων, καθώς και των περιπτώσεων των ακινήτων που παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την εξυπηρέτηση σκοπών του, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης κατά τις κείμενες διατάξεις, ώστε να περιέρχονται πλέον στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. - Ενσωμάτωσης της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει τη διαδικασία μίσθωσης διαθέσιμων και κοινόχρηστων εκτάσεων με χαμηλό μίσθωμα. Με παρέμβαση της κ. Τζάκρη, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό, στη μοριοδότηση θα προσμετράται και η εντοπιότητα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα που σημειώθηκαν στις πιλοτικές διαδικασίες να πλειοδοτούν πολίτες π.χ. από την Ηλεία στα Γιαννιτσά, στο Βόλο κτλ. Κλείνοντας την ομιλία της η κ. Τζάκρη επισήμανε το γεγονός ότι με το παρόν νομοσχέδιο καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις που δημιουργούσαν μέχρι σήμερα αύξηση της γραφειοκρατίας και αύξηση του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων -και με τη δική της ουσιαστική παρέμβαση κατά τη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου νόμου- δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα από την καταστρατήγηση της διάταξης του αρθρ. 1 του νόμου 431/1968 και ρυθμίζεται έτσι ένα χρόνιο αίτημα των δικηγορικών συλλόγων της χώρας ώστε να δοθεί η δυνατότητα θεραπείας όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και έχουν γίνει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ενώ πράξεις βάση ιδιωτικών συμφωνητικών ή προσυμφώνων δύνανται να ρυθμιστούν για την επόμενη πενταετία σύμφωνα με τη διαδικασία της εκουσίας (επικύρωση ανωμάλων δικαιοπραξιών).-

Δημοσιεύτηκε στις 15 Φεβρουαρίου, 2012


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV