Pellanet

Προγράμματα ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Πέλλας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Πέλλας ΕΤ.Α.Ε.Π, γνωρίζουν στα μέλη τους ότι προδημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τα προγράμματα ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς :
 Μεταποίηση προϋπολογισμού (250.000.000 €)
 Τουρισμός προϋπολογισμού (250.000.000 €)
 Εμπόριο προϋπολογισμού (250.000.000 €)
 Υπηρεσίες προϋπολογισμού (250.000.000 €)
 Franchise προϋπολογισμού ( 50.000.000 €)
Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Στόχος του Προγράμματος :
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με στοχευμένες δράσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας, την περιβαλλοντική προστασία, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες καθώς και στην παροχή κινήτρων για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις που:

 Απασχολούν ετησίως από 0-50 άτομα προσωπικό
 Ο μέσος κύκλος εργασιών (τζίρος) της τριετίας τους να κυμαίνεται για τις θεματικές ενότητες:
 Μεταποίηση : 50.000 € έως 10.000.000 €
 Τουρισμός : 30.000 € έως 10.000.000 €
 Εμπόριο : 30.000 € έως 10.000.000 €
 Υπηρεσίες : 30.000 € έως 10.000.000 €
 Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσης (για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.
 Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΕΠΕ ή Α.Ε
 Να είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις στην Ελληνική Επικράτεια
 Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, κατ΄ εξαίρεση στην θεματική ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Franchise : Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (Franchise) έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός 50 εκ. Ευρώ.

Χρηματοδότηση: Για την Γεωγραφική Ζώνη Β' στην οποία ανήκει ο Νομός Πέλλας το ποσοστό επιχορήγησης είναι 65% επι του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.

Προϋπολογισμός της κάθε πρότασης κυμαίνεται για τις θεματικές ενότητες:
 Μεταποίηση : 50.000 € έως 300.000 €
 Τουρισμός : 30.000 € έως 250.000€
 Εμπόριο : 20.000 € έως 200.000 €
 Υπηρεσίες : 20.000 € έως 200.000€

Χρηματοδοτικό Σχήμα:
 Επιχορήγηση : 65 %
 Ελάχιστο ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής : 20 %
 Μέγιστο ποσοστό Τραπεζικού Δανείου : 15%

Συνοπτική Περιγραφή Δαπανών:

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές
και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης,
διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τις
θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών
δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
της επενδυτικής πρότασης.

2. Μηχανήματα και Εξοπλισμός: Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση
νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν
τις ανάγκες της επιχείρησης.

3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά
- μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, Δημιουργία ειδικών
εγκαταστάσεων, Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων:
για την προστασία του περιβάλλοντος.

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας: Αγορά -
μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, Δημιουργία ειδικών
εγκαταστάσεων, Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων:
για την εξοικονόμηση ενέργειας.

5. Συστήματα Αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση
καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης
και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης.

6. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: Αγορά Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και
αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις
διαδικασίες της επιχείρησης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν
μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη και
πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των
αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (μέγιστο επιλέξιμο κόστος 15.000
EURO)

8. Προβολή - Προώθησης: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή
συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή
υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού που αναγράφεται στην σύμβαση
όπως ισχύει.

9. Αμοιβές Συμβούλων: Το κόστος α)εκπόνησης/σύνταξης του
Επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και το κόστος β)παρακολούθησης της
υλοποίησης της επένδυσης είναι επιλέξιμα μέχρι το ύψος των 1.000
ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα

Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και
όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας Δαπανών:
 Η ημερομηνία τις προδημοσίευσης του Προγράμματος δηλ. η 25η Μαϊου 2009 είναι και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Κριτήρια Αξιολόγησης:
1. Επιχειρηματική Ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του επενδυτή
2. Δυνατότητα διάθεσης της ιδίας συμμετοχής
3. Βιωσιμότητα της επιχείρησης
4. Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
5. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασμός της επένδυσης.

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης Επένδυσης:
Η προθεσμία Ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει για:
 Την Μεταποίηση τους 18 μήνες
 Τον Τουρισμό τους 18 μήνες
 Το Εμπόριο τους 12 μήνες
 Τις Υπηρεσίες τους 12 μήνες
Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

Υποβολή Προτάσεων :
Η Ημερομηνία έναρξης και υποβολής προτάσεων θα καθοριστεί με κοινή Υπουργική απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πέλλας (25ης Μαρτίου 13 Έδεσσα τηλ: 23810-26735). Website: www.pellachamber.gr και www.espa.gr.
Υπεύθυνοι ενημέρωσης ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου κ. Βλαδίκας Γιώργος και ο υπεύθυνος του Γραφείου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κ. Δημήτριος Γιώγας.

Δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου, 2009


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:34 - 4ο Περιβαλλοντικό & Αθλητικό Φεστιβάλ «ΑΓΑΠΩ ΛΟΥΔΙΑ» – Μη λείψει κανείς!

12:30 - Λάκης Βασιλειάδης: Επίσκεψη στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις σε κοινότητες της Αλμωπίας

12:26 - Η βιβλιοθήκη του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας φιλοξένησε τον ποιητή Θοδωρή Σαρηγκιόλη

12:22 - Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στη Νάξο

12:19 - Μήνυμα του Δημάρχου Πέλλας Στάθη Φουντουκίδη σε μαθητές και γονείς για τις πανελλαδικές εξετάσεις

12:17 - Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της απόφασης Αυγενάκη για το πρόγραμμα ενίσχυσης των παρακάρλιων περιοχών, ύψους 43 εκατ. ευρώ

12:14 - Επίσκεψη της Υφυπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Σοφίας Βούλτεψη στον Δήμαρχο Πέλλας

07:23 - Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 29 Μαΐου στον Άγιο Σπυρίδωνα (περιοχή Αγίου Γεωργίου)

15:02 - Ενημέρωση προς τους Δημότες- Προτροπή μη χρήσης της γέφυρας του Πλατανότοπου μέχρι νεότερης ανακοίνωσης

15:00 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ