Pellanet

Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Η Λειτουργία του Δημοσίου Επιταχύνεται, ο Πολίτης Διευκολύνεται

Άρθρο της ΥΦΕΣ Θ. Τζάκρη Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη είναι η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στη χώρα μας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικά, αλλά μεμονωμένα, βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με την καθιέρωση Υπηρεσιών όπως το TAXIS και το ΙΚΑ-net, το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» και πρόσφατα η εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά πάνω από 20.000 στελέχη του δημοσίου σε 1.500 φορείς δημοσιοποιώντας στο διαδίκτυο πάνω από 10.000 αποφάσεις. Στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προβλέπεται η έκδοση ηλεκτρονικών πράξεων από το Ελληνικό Δημόσιο, επιχειρώντας τη μετάβαση του ελληνικού κράτους από την περίοδο του χαρτοβασιλείου στην «μετά ΚΕΠ» εποχή. Επιτυγχάνεται έτσι ένα ισχυρό χτύπημα στη γραφειοκρατία, απλουστεύονται οι διοικητικές λειτουργίες του δημοσίου τομέα και μειώνονται σημαντικά τα διοικητικά βάρη κατά περίπου 25%. Αναμένεται έτσι μείωση των δαπανών του δημοσίου κατά περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως, αν λάβουμε υπόψη ότι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα αποτιμάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε πάνω από 16 δις ευρώ ετησίως. Επίσης, η θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές οδηγεί στην ελαχιστοποίηση της αυτοπρόσωπης επαφής του πολίτη με τον δημόσιο υπάλληλο, στοιχείο το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα για την εκδήλωση κρουσμάτων διαπλοκής και άνθησης της παραοικονομίας. Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ότι η ηλεκτρονική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης -όπως ορίζει το Σύνταγμα- βασίζεται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που καθιστά δικαίωμα και όχι υποχρέωση για τον πολίτη την επιλογή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους δημόσιους φορείς, πάντοτε όμως με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών του δεδομένων. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγονται καινοτομίες όπως: · Η έκδοση ηλεκτρονικών διοικητικών πράξεων με παράλληλη κατοχύρωση των προϋποθέσεων για τη νομική και αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων. · Η θέσπιση της αυτεπάγγελτης ή κατ' αίτηση αναζήτησης εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, απαλλάσσοντας τον πολίτη ή τις επιχειρήσεις από την επιβάρυνση για επικύρωση αντιγράφων για κάθε συναλλαγή τους με τη δημόσια διοίκηση. · Η γενίκευση και καθιέρωση της δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών και πληρωμών με φορείς του δημόσιου τομέα κλπ. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενισχύεται η αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με την εφαρμογή θεσμικού πλαισίου που διασφαλίζει στο ακέραιο την απαίτηση για ασφάλεια δικαίου. Ο πολίτης απαλλάσσεται από την χρονοβόρα διαδικασία επικύρωσης των ηλεκτρονικών αντιγράφων (ηλεκτρονικών/εγχάρτων εγγράφων), με την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα του δημόσιου τομέα και μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς και η ακρίβειά τους. Θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν στην παροχή των διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης και της πολιτικής ασφάλειας. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αποκτούν υποχρεωτικότητα εφαρμογής προς την αυτοματοποιημένη έκδοση μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα των πολιτών, ή των ΝΠΙΔ, να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση, όσο και για την πορεία της υπόθεσης που τους αφορά. Προβλέπεται επίσης κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, ΤΠΕ και δεδομένων από φορείς του δημόσιου τομέα, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των επιμέρους φορέων και την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στόχος είναι να υπάρξει άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και να αναδειχθούν ταχέως οι ωφέλειές του, ενώ σημειώνεται ότι καταρτίζεται ήδη οδικός χάρτης καλής εφαρμογής του. Κατά την εφαρμογή του νόμου θα αξιοποιηθούν τα στελέχη πληροφορικής του δημοσίου, οι μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υφιστάμενος εξοπλισμός και το λογισμικό που υπάρχει, καθώς και η πλούσια τεχνογνωσία των στελεχών του δημοσίου τομέα σε τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα. Την περίοδο αυτή πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη. Αποτελεί αναγκαιότητα η προσέλκυση ξένων, αλλά και εγχώριων επενδύσεων για να μπορέσει η οικονομική μηχανή της χώρας να κινηθεί, να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας, κάτι που θα ήταν αδύνατο να συμβεί εάν συντηρούνταν το γραφειοκρατικό και πελατειακό καθεστώς που καταλάμβανε τη λειτουργία του δημόσιου και κρατικού τομέα. Μέσω του νόμου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προωθείται συνεπώς το μήνυμα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, ότι πλέον η χώρα πορεύεται απαρέγκλιτα στο δρόμο όχι μόνο της αλλαγής του χθες, αλλά πολύ περισσότερο στη θεμελίωση ενός νέου αύριο για τους πολίτες. Η κυβέρνηση με την προώθηση του νομοσχεδίου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στοχεύει στην αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές), στη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και του σχετικού διαχειριστικού φόρτου και των δαπανών. Είναι πολύ σημαντικό ότι με αυτό το νόμο θα μπορέσει ο ελληνικός λαός και κυρίως οι νέες γενιές να αποκτήσουν μία ακόμα προϋπόθεση, μία ακόμα συνθήκη ανάπτυξης και δραστηριοποίησης, σε μία κοινωνία, σε ένα κράτος, που ριζικά θα διαφέρει μ' αυτό που μέχρι τώρα συναλλάσσονταν.-

Δημοσιεύτηκε στις 12 Απριλίου, 2011


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.