Pellanet

Τι λένε οι επιθεωρητές που διενήργησαν τον έλεγχο στον ΟΑΣΘ για τους μισθούς, τις προσλήψεις, τις απευθείας αναθέσεις και τα λεωφορεία.

Εκτός από τις δεκάδες διαπιστώσεις τους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 264 σελίδων έκθεσή τους την οποία παρουσίασε αναλυτικά χθες και προχθές η Voria.gr, οι έξι επιθεωρητές οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο στον ΟΑΣΘ για την περίοδο 2011 – 2015 και σε κάποια στοχευμένα πεδία για το 2016, προχωρούν και στη διατύπωση προτάσεων προς τους δύο υπουργούς Μεταφορών και Οικονομικών από τους οποίους είχαν πάρει την εντολή για τον έλεγχο. Επίσης προτείνουν η πολυσέλιδη έκθεσή τους να διαβιβαστεί σε μια σειρά ελεγκτικούς φορείς προκειμένου ο καθένας να την αξιολογήσει κατά το δοκούν και να πράξει τα δέοντα.

Να αλλάξει η σύμβαση

Από τις σημαντικότερες προτάσεις τις οποίες κάνουν οι επιθεωρητές προς τους δύο υπουργούς είναι η ανάγκη να τροποποιηθεί η υπάρχουσα οικονομική συμφωνία μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του ΟΑΣΘ τον οποίο χαρακτηρίζουν «ιδιότυπο νομικό μόρφωμα». Σε πολλά σημεία της έκθεσής τους οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ακραίες πρακτικές εκ μέρους της διοίκησης του ΟΑΣΘ όπως οι αλλεπάλληλες απευθείας αναθέσεις για προμήθειες και υπηρεσίες προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, οι συνεχείς παρατάσεις συμβάσεων, η κατάτμηση εργολαβιών κ.ο.κ. οι οποίες όμως, είναι νομότυπες όπως αναφέρουν, καθώς προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΘ ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην οικονομική συμφωνία που έχει υπογραφεί και από το ελληνικό δημόσιο.

Εν ολίγοις, το «πάρτι» το οποίο έχει επανειλημμένως καταγγείλει ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης γίνεται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου το οποίο φέρει και την υπογραφή της πολιτείας. Για το λόγο αυτό οι επιθεωρητές περιγράφουν την «τροποποίηση – επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου» ως μία από τις τρεις κατηγορίες – πυλώνες δράσεις τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση.

Δημόσιες συμβάσεις

Ειδικότερα, οι επιθεωρητές προτείνουν να καταργηθεί ο σημερινός Κανονισμός Προμηθειών και να ενταχθεί ο ΟΑΣΘ στο νομικό καθεστώς περί δημοσίων συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτόν, τονίζουν, «θα διασφαλιζόταν η τήρηση συγκεκριμένων και τυποποιημένων κανόνων ως προς τη διαδικασία διενέργειας των συμβάσεων». «Θα ορίζονταν οικονομικά όρια για την επιλογή του αντίστοιχου είδους ανάθεσης» (απευθείας ανάθεση ως 20.000 ευρώ, συνοπτικός διαγωνισμός ως 60.000 ευρώ κ.ο.κ.).

Οι επιθεωρητές σημειώνουν ότι «με τον τρόπο αυτόν θα περιοριστεί οποιαδήποτε υπόνοια για αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων και θα τεθούν οι βάσεις για την αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό οικονομικών πόρων».

Μείωση μισθών

Οι επιθεωρητές προτείνουν ουσιαστικά τη μείωση των μισθών των εργαζομένων μέσω του επανυπολογισμού και εξορθολογισμού των επιδομάτων. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι «οι ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ ΟΑΣΘ και εργαζομένων περιλαμβάνουν προνομιακές παροχές με ικανό αριθμό επιδομάτων τα οποία ως επί το πλείστον έλκουν την πρόβλεψή τους από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 1981 και 1982, ο δε τρόπος υπολογισμού τους παράγει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που οδηγεί σε δυσανάλογη αύξηση του συνόλου των μηναίων αποδοχών».

Επίσης τονίζουν ότι «οι ισχύουσες ΣΣΕ μεταξύ ΟΑΣΘ και εργαζομένων ουδεμία σχέση έχουν με την ΕΣΣΕ που συνάπτει η ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα». Για τον λόγο αυτόν θεωρούν «επιβεβλημένο» τον εξορθολογισμό «τόσο του τρόπου υπολογισμού των επιδομάτων όσο και των κατηγοριών δικαιούχων ώστε αυτά να αφορούν μόνον τους πραγματικά δικαιούχους (π.χ. επίδομα ανθυγιεινής εργασίας το οποίο σήμερα καταβάλλεται στο σύνολο του προσωπικού ανεξαρτήτως θέσης και συνθηκών εργασίας)».

Επιπλέον προτείνουν αυτές οι παράλογες κατά τους ίδιους αμοιβές να μην αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο ως συμβατικές δαπάνες προσωπικού, αυξάνοντας έτσι την αντισταθμιστική καταβολή του ελληνικού δημοσίου. Οι επιθεωρητές προτείνουν να αναγνωρίζονται μόνον «εκείνες οι δαπάνες που ακολουθούν τα πρότυπα των εκάστοτε προβλέψεων περί αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων».

Προσλήψεις προσωπικού

Οι επιθεωρητές ζητούν να ελεγχθούν εάν τα χειρόγραφα σημειώματα τα οποία υπήρχαν σε αιτήσεις προσλήψεων και γνωστοποιούσαν ότι ο αιτών ήταν μέτοχος του ΟΑΣΘ ή συγγενής εργαζόμενου στον ΟΑΣΘ, έπαιξαν ρόλο στην πρόσληψη των συγκεκριμένων υπαλλήλων, σε βάρος άλλων υποψηφίων.

Ζητούν επίσης:

- Να γίνει επανέλεγχος σε κάποιες προσλήψεις οδηγών οι οποίες έγιναν με βάσει προκήρυξη του 2004 για τις οποίες διαπίστωσαν κάποιες παρατυπίες.
- Να εξεταστεί η νομιμότητα της μετάταξης εργαζομένων σε άλλη, ευνοϊκότερη θέση από αυτήν στην οποία αρχικά προσλήφθηκαν, πριν από την προβλεπόμενη πάροδο της εξαετίας.
- Να διερευνηθεί η νομιμότητα της επαναπρόσληψης τριών οδηγών τον Μάρτιο του 2011.
- Να εξεταστεί το σύνολο των προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού για την περίοδο 2011 – 2015 ως προς την τήρηση της σαφήνειας και ακρίβειας των όρων τους.
- Να υπάρξει εξορθολογισμός ως προς την τήρηση των στοιχείων για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων και να τηρείται ένας και μόνον αριθμός μητρώου για τον καθένα, καθ’ όλη την παραμονή τους στον ΟΑΣΘ.
- Να ελεγχθεί εάν υφίσταται μηχανισμός ελέγχου της ισχύος των επαγγελματικών αδειών οδήγησης.
- Να γίνει ορθολογική κατανομή των υπαλλήλων βάσει των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων.

Λοιπές προτάσεις

Πέραν των ανωτέρω οι επιθεωρητές προτείνουν:

- Το ποσόν (περίπου 440.000 ευρώ ετησίως) το οποίο εξοικονομεί ο ΟΑΣΘ επειδή δεν δίνουν ρέστα τα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων μέσα στα λεωφορεία, να διατίθεται υπέρ των πολιτών της Θεσσαλονίκης για δράσεις και έργα κοινωφελούς χαρακτήρα.
- Να επανεξεταστεί η ρύθμιση της επέκτασης στα 20 χρόνια του ορίου ηλικίας των λεωφορείων ώστε να είναι ασφαλέστερα.
- Να αφαιρεθούν οριστικά από τον στόλο του ΟΑΣΘ τα τέσσερα λεωφορεία τα οποία εμφανίζονται να έχουν βλάβη ενώ στην πραγματικότητα είναι πλήρως κατεστραμμένα.
- Να ελεγχθεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης η τήρηση του προγράμματος των δρομολογίων.
- Να ζητηθεί η άμεση απομάκρυνση από το χώρο του αμαξοστασίου της Σταυρούπολης του πυλώνα υψηλής τάσης της ΔΕΗ.
- Να ανατίθεται η απογραφή των αποθεμάτων αναλώσιμων υλικών σε επιτροπές οι οποίες θα αποτελούνται από υπαλλήλους ειδικευμένους σε θέματα απογραφής.

Οι επιθεωρητές προτείνουν όλες οι ανωτέρων προτάσεις τους να ληφθούν υπόψη στον καθορισμό των συμβατικών εσόδων και δαπανών από τη συσχέτιση των οποίων θα καθοριστεί το ύψος της αντισταθμιστικής καταβολής για τα έτη 2016 και 2017 καθώς για τα προηγούμενα έτη η επιχορήγηση έχει οριστικοποιηθεί.

Κοινοποίηση

Οι επιθεωρητές προτείνουν η έκθεσή τους, εκτός από τους δύο υπουργούς Μεταφορών και Οικονομικών να σταλεί και σε μια σειρά άλλους λειτουργούς και αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως:
- Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης ποινικού αδικήματος.
- Στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για διενέργεια μερικού ή πλήρους ελέγχου, ειδικότερα ως προς τον ΦΠΑ.
- Στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να λάβει γνώση για τις συναφθείσες συμβάσεις του ΟΑΣΘ.
- Επιπλέον, στο Γενικό Γραμματέα επί Θεμάτων Εργασίας, στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, στο ΣΑΣΘ, στην Επιθεώρηση Εργασίας, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στο ΣΔΟΕ.

 

 

Δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου, 2017


Σχόλια


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.