Pellanet

Γιώργος Καρασμάνης: «να καταβληθεί το σύνολο του βοηθήματος (ΒΟΕΑ) στα τέκνα των στελεχών στρατού και σωμάτων ασφαλείας»

"Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), εκτός των άλλων, χορηγεί και
Βοήθημα Οικογενειακής/Επαγγελματικής Αυτοτέλειας – ΒΟΕΑ –  (πρώην
προικοδότηση) στα τέκνα των μετόχων του – Στρατού και Σωμάτων
Ασφαλείας – με προϋποθέσεις για τους δικαιούχους: α) Τη συμπλήρωση του
25 ου  έτους της ηλικίας τους, β) την τέλεση γάμου τους και γ) για
αποδεδειγμένους λόγους υγείας τους. Για δε την καταβολή του βοηθήματος
γίνεται υποχρεωτική μηνιαία κράτηση υπέρ του ταμείου στις αποδοχές των
μετόχων του, από την γέννηση του τέκνου έως και τη συμπλήρωση των
προϋποθέσεων ώστε να καταστούν δικαιούχοι.

Με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄174) (άρθρα 124-127),
καταργήθηκαν από 1-1-2017 οι μισθολογικοί βαθμοί, και το προσωπικό του
Στρατού Ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ. κατατάσσεται πλέον σε μισθολογικά κλιμάκια
ανάλογα με την προέλευσή του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μέχρι στιγμής
πρόβλημα στην απονομή μερίσματος και στην χορήγηση ΒΟΕΑ, καθόσον
δεν έχει ακόμα μέχρι και σήμερα προσδιορισθεί ο αριθμός των μεριδίων που
αντιστοιχεί σε κάθε κλιμάκιο.

Το δε Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με το αριθ. 11/5 από 26-
06-2017 Πρακτικό του ενέκρινε την  χορήγηση μόνον προκαταβολής έναντι
ΒΟΕΑ στα τέκνα των μετόχων του, με βάση το μισθολογικό βαθμό και τις
αποδοχές του οποίου λαμβάνει  ο γονέας-μέτοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις
που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 4472/2017. Και θα προβεί στην
καταβολή του υπολοίπου μετά την εναρμόνιση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου.

ΕΠΕΙΔΗ, αν και έχουν περάσει πάνω από τέσσερα χρόνια, αλλά ο
υπολογισμός του ΒΟΕΑ γίνεται με το παλιό μισθολόγιο των Σωμάτων
Ασφαλείας, με συνέπεια να χορηγείται μόνον προκαταβολή…

ΕΠΕΙΔΗ, το 2018 και το 2019, είχε εισαχθεί σε δημόσια διαβούλευση επί
Σχεδίων Νόμων, σχετική ¨διορθωτική¨ νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν
κατέστη δυνατόν να ενσωματωθεί σε διατάξεις ψηφισθέντων Νόμων...

ΕΠΕΙΔΗ, τα προηγούμενα χρόνια είχε συγκροτηθεί ειδική επιτροπή με
συμμετοχή ανώτερων Αξιωματικών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και
Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να λυθεί το χρονίζον πρόβλημα και,
επιτέλους, να καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό του ΒΟΕΑ στους
δικαιούχους, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη υπήρξε…

ΕΠΕΙΔΗ, είναι έντονος ο προβληματισμός, δεδομένου ότι το ΒΟΕΑ συνολικά
και όχι μέρος του, είναι σημαντικότατο οικονομικό βοήθημα για τον
προγραμματισμό της περαιτέρω επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των
δικαιούχων…

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τους συναρμόδιους Υπουργούς

Να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να δοθεί το ταχύτερο
δυνατόν τέλος σε μια χρονίζουσα εκκρεμότητα και, χωρίς άλλες
καθυστερήσεις, να καταβληθεί το οφειλόμενο μέχρι σήμερα υπόλοιπο, και
στο εξής, να καταβάλλεται κανονικά και στο σύνολό του το ΒΟΕΑ στα τέκνα
– δικαιούχους των στελεχών Στρατού και Σωμάτων Ασφαλείας."

Δημοσιεύτηκε στις 27 Φεβρουαρίου, 2021


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.