Pellanet

Δήμος Αλμωπίας: Για διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας

Καλούνται οι πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους,

να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να δηλώσουν

την εν λόγω διακοπή, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας & φωτισμού,

κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 25/1975 όπως αντικαταστάθηκε από

την παρ. 1 του άρ. 5 του Ν. 3345/2005 σε συνδυασμό με τα αριθ. 38048/10-11-2015 & 2856/20-01-2015

έγγραφα του Υπ.Εσ. & Διοικ.Ανασ., προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης

(δίνεται από την υπηρεσία μας)

 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου για όσο διάστημα ήταν κλειστό (δίνεται

από την υπηρεσία μας)

 Υπεύθυνη Δήλωση για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

(δίνεται από την υπηρεσία μας)

 Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ (ή οποιοδήποτε πάροχο)

ή Βεβαίωση κλειστού ακινήτου μέσω των ΚΕΠ

 Ε9 τρέχουσας χρήσης ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών(εάν υπάρχουν)

 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου ή άλλο αποδεικτικό κτήσης της κυριότητας

Σε περίπτωση ακινήτου σε ιδιόκτητη οικοδομή:

 Άδεια οικοδομής (εάν υπάρχουν περισσότερες από μία άδειες να προσκομιστούν όλες) &

πράξεις νομιμοποίησης αυθαιρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αντίγραφα

τακτοποίησης) εάν έχουν γίνει

 Διάγραμμα δόμησης ή κάλυψης ή τοπογραφικό από την οικοδομική άδεια (σε περίπτωση που

δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, υπόκειται σε ΤΑΠ το υπόλοιπο του οικοπέδου)

Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου:

 μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ (από 1/1/2014 είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικού

μισθωτηρίου _ΠΟΛ 1013/2014 )

Σε περίπτωση οικοδομής με κοινόχρηστους χώρους:

 Πίνακας συνιδιοκτησίας/διανομής κοινοχρήστων χώρων

 Λογαριασμός ηλεκ/σης κοινοχρήστων χώρων (φωτοτυπία 2 όψεων)

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

 Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (φωτοτυπία 2 όψεων)

 Δήλωση κτηματολογίου εφόσον έχει συντελεστεί για το συγκεκριμένο ακίνητο

 Αντίγραφο πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης σε περίπτωση ανάθεσης διεκπεραίωσης της

σχετικής διαδικασίας από τον ιδιοκτήτη σε τρίτο

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

1.Σύμφωνα με το υπ' αρίθμ. 2856/20-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του

Υπουργείου Εσωτερικών, η απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας & φωτισμού ισχύει μόνο μετά την

κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Δήμο, ώστε να συντρέχει η δυνατότητα ελέγχου από

τον Δήμο του κατά πόσο το ακίνητο πράγματι δεν χρησιμοποιείται. Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη

δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να αξιολογηθεί από το Δήμο όταν

αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της σε αυτόν. Συνεπώς η προβλεπόμενη απαλλαγή

από το τέλος καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών,

ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον ΟΤΑ η μη χρήση του ακινήτου.

2.Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος, δεν απαλλάσσονται από την καταβολή

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).

3.Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4304/14 επιμηκύνθηκε στα είκοσι έτη η αποσβεστική

προθεσμία για τη βεβαίωση ορισμένων εσόδων (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα τέλη καθαριότητας

& φωτισμού και το ΤΑΠ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι απαιτήσεις να μην είχαν υποπέσει σε

πενταετή αποσβεστική προθεσμία κατά την 23η

/10/2014(ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου). Από τα

παραπάνω προκύπτει ότι ο ΟΤΑ μπορεί να βεβαιώσει νομίμως από τις 24/10/2009 και έπειτα.

6. Στην περίπτωση επανασύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ, ο πολίτης

πρέπει να προσκομίσει στη ΔΕΗ σχετική βεβαίωση από το Δήμο, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή

χρέωση των τελών όπως ορίζονται από τους νόμους 25/1975, 1080/1980, 2130/1993 (όπως ισχύουν),

προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικές χρεώσεις από διαφορές τετραγωνικών και σχετικά

πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης.

Δημοσιεύτηκε στις 14 Φεβρουαρίου, 2017


Σχόλια


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.