Pellanet

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ ΌλοιστιςαπεργιακέςσυγκεντρώσειςτουΠΑΜΕ ΕΔΕΣΣΑ - «Μ.ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ» - ΩΡΑ 11 π.μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΠλατείαΕΠΟΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ) - ΩΡΑ 10.30' π.μ. Εργάτρια, εργάτη, νέακαινέε, άνεργε, συνταξιούχε, μετανάστη, Είναιώραευθύνηςκαιεπιλογής. Υποταγήκαισκλαβιάήαγώναςγιααξιοπρεπήζωή. Ανδε ματαιώσουμετώρατοέγκλημακυβέρνησης, τρόικας, κεφαλαίουαύριοηαγριότητάτουςθαθεριέψει. Τανέα μέτρατηςκυβέρνησηςεπιβάλλουνελάχιστο μισθόκαι μεροκάματο, ελάχιστησύνταξη, ελάχιστηιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οιεργαζόμενοινακαταλάβουντηναγριότητακαιτοβάθοςτηςταξικήςεπίθεσης. Στόχοςτηςκυβέρνησης, τουΛΑΟΣ πουτηστηρίζει, τηςΝ.Δ. πουσυναινείείναινααυξάνονταιτακέρδητου μεγάλουκεφαλαίου. Μπορούμενατουςκάνουμεναχάσουντονύπνοτους, αρκείνατο πιστέψουμε! Να μην παραδοθούμε. Τα μέτραλαιμητόμοςοδηγούν: · Σεκατάργησητωνσυλλογικώνδιαπραγματεύσεων μεταξύεργαζομένωνκαιεργοδοτών. Μαςοδηγούνσε μισθούςΚίναςκαιΒουλγαρίας. Ό,τιακριβώςθέλουντα μονοπώλια. Οιεργοδότεςθαδίνουνόσαθέλουν, όποτεθέλουν. · Στηναύξησητωνορίωναπολύσεωναπό 2% σε 5% γιαεταιρίες με πάνωαπό 150 άτομα (από 2% πουήτανγια 200 άτομα). Γιαεταιρίεςαπό 20 – 150 εργαζόμενουςαπό 4 εργαζόμενουςτο μήνα, αυξάνειστους 6. Επίτηςουσίας, οιαπολύσειςαπελευθερώνονται. · Στη μείωσητωναποζημιώσεωνκατά 50%, αφήνονταςελεύθεροτο πεδίοστουςεργοδότεςγια μαζικέςαπολύσεις, στερώνταςαπότουςεργαζόμενους μιαελάχιστηγραμμήάμυνας. · Σε μεικτόκατώτερο μισθό 592 ευρώγιαόσουςείναι 18 – 21 χρονώναπό 740 πουείναιτώρακαιγιαεργαζόμενουςαπό 21 – 25 χρονών 629 ευρώ. Αυτόθαλειτουργήσεισα μοχλός πίεσηςγιατησυμπίεσητων μισθώνσεόλαταεπίπεδα. · Νέους πακτωλούςενισχύσεωνστους μεγαλοεπιχειρηματίες μέσωτουΟΑΕΔ, απόεκεί πουδενυπήρχεσάλιο, σύμφωνα μετονΥπ. Εργασίας, Α. Λοβέρδο. · Στηδημιουργίαφάμπρικας παραγωγήςφθηνής παιδικήςεργασίας πουτηνονομάζουν «μαθητεία». 15άχρονακαι 17άχρονα παιδιάναδουλεύουνγια 400 και 500 ευρώανασφάλιστα, ασκώντας παράλληλακαι πίεσησε παλαιότερουςεργαζόμενουςγιανασυμπιεστούνοι μισθοίκαιταδικαιώματάτους. · Στηνκαθιέρωσησυντάξεων πείνας 200 – 500 ευρώ. Στην πραγματικότητα μαςοδηγούνσεδουλειά πάνωαπότα 70 χρόνια. Ιδιαίτεραχτυπάειτιςεργαζόμενεςγυναίκες. ΣταδιακάκαταργούνταΒΑΕ. · Στηνκατάργησητωνόποιωνδωρεάν παροχώνσεφάρμακακαιΥγείακαικαθιέρωσηενόςεπιπέδουυπηρεσιώνστοοποίο περιλαμβάνονται πενιχρές παροχές. ΟΛΟΙΣΤΟΝΑΓΩΝΑ, ΓΙΑΝΑΜΗΝΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕΤΗΝΚΡΙΣΗΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝΤΑΜΟΝΟΠΩΛΙΑ! Αυτοίδημιούργησανταχρέη. Είναιηκλεμμένηδουλειά μας. Τοχρέοςείναιτατεράστιακέρδη. Ηληστείατουιδρώτα μας! Ούτεευρώγιατην πλουτοκρατία! Οιεργαζόμενοιεπιβάλλεταιναστηριχθούνστιςδυνάμειςτους, ναοργανωθούνσεταξικήβάση. Ναεγκαταλείψουν μαζικάτοΠΑΣΟΚκαιτηΝ.Δ., τοΛΑΟΣ. ΚαμίαεμπιστοσύνηστιςηγεσίεςΓΣΕΕκαιΑΔΕΔΥ. Έχουντεράστιεςιστορικέςευθύνες. Έχουνσανοδηγότηνανταγωνιστικότητατουκε-φαλαίου. Ευαγγελίζονταιτησυνεργασία μεαυτούς πουεκμεταλλεύονταιτηνεργατικήτάξη. Ετοι-μάζονταιναυπογράψουν μηδενικήαύξησηγιατηνΕθνικήΓενικήΣυλλογικήΣύμβασηΕργασίας ( ΕΓΣΣΕ ) Κοροϊδεύουνενψυχρώτουςεργαζόμενουςλέγονταςότιθα προσφύγουνσταδικαστή-ρια, ταοποίαβγάζουντιςαπεργίεςσε ποσοστό 99% παράνομεςκαικαταχρηστικές. ΝααποσυρθούντώρατατερατουργήματαγιατοΑσφαλιστικό, τοΕργασιακόκαιάλλα. Οκαπιταλιστικόςδρόμοςανάπτυξηςέχειξοφλήσει. Μόνοδυστυχία μπορείναφέρειστουςεργαζόμενους. Ηεργατικήτάξησεσυμμαχία μετους μικρούςεμπόρουςκαιβιοτέχνες, τηφτωχήκαι μεσαίααγροτιά, πρέπειναχαράξειτοδρόμογια μιακοινωνίαόπουθαδιαφεντεύειτηνοικονομίακαιτον παραγόμενο πλούτο. · Δουλειάγιαόλους, με πλήρη μισθολογικάκαιασφαλιστικάδικαιώματα! · 5θήμερο, 7ώρο, 35ωρο! · 1.400 ευρώκατώτερος μισθός! · Επίδομαανεργίας 1.120 ευρώ! · Σύνταξηστα 60 γιατουςάντρεςκαι 55 γιατιςγυναίκες! · Κατώτερησύνταξη 1.120 ευρώ! ΟΛΟΙΣΤΗΝΑΠΕΡΓΙΑΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΛΟΙΣΤΙΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ :   · ΣΤΗΝΕΔΕΣΣΑ - Πλατεία «Μ.ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ» στις 11 π.μ.   · ΣΤΑΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΠλατείαΕΠΟΝ στις 10.30' π.μ.   ΓραμματείαΠΑΜΕΝ.Πέλλας

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.