Pellanet

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ»

Στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη στις 3 Νοεμβρίου 2011, συζητήθηκε η «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Διονύσιος Ψωμιάδης εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 061/21-10-2011 πρόσκλησης της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» στον άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ –ΠΔΜ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει τα εξής: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» από τον άξονα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΠΚΜ –ΠΔΜ» . ΠΡΟΤΑΣΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ» ΣΤΟΧΟΣ: Το προτεινόμενο αυτό έργο – μελέτη στοχεύει στην ολοκλήρωση των μελετών του οδικού τμήματος Ν. Χαλκηδόνα – Γιαννιτσά που αποτελεί τμήμα της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα – Σύνορα. Η Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκη – Έδεσσα υπολείπεται των αυξημένων κυκλοφοριακών απαιτήσεων της ευρύτερης περιοχής και αναβαθμίζεται, κατά τμήματα που άλλα έχουν ήδη κατασκευασθεί , άλλα κατασκευάζονται και άλλα μελετώνται. Το τμήμα Ν. Χαλκηδόνα – Γιαννιτσά περιλαμβάνει δυο παρακάμψεις των οικισμών Ν. Χαλκηδόνας μήκους 6,34 χλμ. από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 6+340 και την παράκαμψη Γιαννιτσών μήκους 0,032 χλμ. από ΧΘ 16+000 έως ΧΘ 25+032,75.Το ενδιάμεσο τμήμα από ΧΘ 6+340 έως ΧΘ 16+000 βρίσκεται στην τελική φάση κατασκευής. Τα οδικά τμήματα των παρακάμψεων θα έχουν διατομή πλάτους 21,10 μ. με δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση εκατέρωθεν ΛΕΑ και ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα. Επίσης προβλέπεται κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των παρόδιων. Στην παράκαμψη του οικισμού Ν. Χαλκηδόνας προβλέπεται η κατασκευή και δυο ανισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων, Α/Κ Ελεούσας και Α/Κ Χαλκηδόνας και στην παράκαμψη του οικισμού των Γιαννιτσών προβλέπεται επίσης η κατασκευή δυο ανισόπεδων κόμβων, Α/Κ Παραλίμνης και Α/Κ Γιαννιτσών. Με προηγούμενες συμβάσεις μελετών εκπονήθηκαν τα περισσότερα στάδια των απαιτούμενων μελετών , που είναι: - Χωροθέτηση του άξονα και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Οριστική μελέτη οδοποιίας , και κυκλοφοριακών κόμβων - Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική έρευνα - Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης - Προμελέτες τεχνικών έργων - Κτηματολόγιο - Μελέτη φύτευσης Για την ολοκλήρωση των σταδίων των μελετών απαιτείται η εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών έργων, συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα για την έδραση των επιχωμάτων, υδραυλική μελέτη εκτροπής αρδευτικής διώρυγας, μελέτη σήμανσης – ασφάλισης της οδού και μελέτη ηλεκτροφωτισμού των κόμβων. Με την ολοκλήρωση αυτών των μελετών τα έργα κατασκευής των δυο χαράξεων – παρακάμψεων των οικισμών Ν. Χαλκηδόνας και Γιαννιτσών θα είναι ώριμα για ένταξη σε πρόγραμμα κατασκευής σύμφωνα με το τεχνικό Δελτίο που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ ΓΓΔΕ. Με την κατασκευή των έργων και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Φλώρινας – Σύνορα θα επιτευχθούν οι εξής στόχοι:  ασφαλέστερη διακίνηση επιβατών με στόχο την μείωση τροχαίων ατυχημάτων  ταχύτερη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων με στόχο την ελάττωση του κόστους ανά οχηματοχιλιόμετρο.  εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση κόστους συντηρήσεων οχημάτων, που συντελούν στην μείωση του παραγωγικού κόστους των προϊόντων που διακινούνται από και προς την περιοχή, με απώτερο θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.  το τουριστικό χειμερινό προϊόν της περιοχής καθίσταται ελκυστικότερο και επίσης ανταγωνιστικό. Η ασφαλής και ταχεία προσβασιμότητα στα χιονοδρομικά κέντρα είναι ένα βασικό στοιχείο επιλογής τους από το κοινό που εκφράζει την σχετική ζήτηση.  καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση στους χώρους ανάδειξης της αρχαιολογικής κληρονομιάς (ανακτορικό συγκρότημα Πέλλας).  αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής, που διέρχεται η οδός.  εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση του αναπτυξιακού «προφίλ» της περιοχής καθόσον ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δίκτυο δημιουργεί την εικόνα ενός ανταγωνιστικού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.200.000,00 € ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση της υποβολής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της πρότασης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ» / Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ –ΠΔΜ το πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» . Και ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Εγκρίνει την υποβολή από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της πρότασης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ» / Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ –ΠΔΜ το πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» . Κατά της παραπάνω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Χ. Μπαρμπουνάκης, Θ. Κωνσταντινίδης, Ι. Ζιώγας, Τ. Ρακιτζή. Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Γ. Θεοδωρόπουλος, Μ. Τρεμόπουλος και Ι. Κούτρας. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΘΗΝΑ ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ

Δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου, 2011


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV