Pellanet

Οριστική Εγκατάλειψη Αμπελώνων (Πριμοδότηση εκρίζωσης)»

Το γραφείο Αμπελουργίας του τμήματος ΠΕΕ Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Γεωργίας Έδεσσας σας ενημερώνει ,ότι από 01-07-2010 έως τις 01-09-2010, αποδέχεται την υποβολή αιτήσεων για την Οριστική Εγκατάλειψη Αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες , από όσους επιθυμούν την εκρίζωση τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Στόχος του προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι οι αμπελουργοί να λάβουν πριμοδότηση σε αντάλλαγμα για την εκρίζωση αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών. Όροι επιλεξιμότητας Η πριμοδότηση εκρίζωσης μπορεί να χορηγείται μόνο εάν η σχετική έκταση πληρεί τους ακόλουθους όρους του άρθρου 100 του Καν (ΕΚ) 479/08: 1) Δεν έχει λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα τύπου αναδιάρθρωσης και μετατροπής κατά τις 10 αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης , ή δεν έχει φυτευτεί με δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό. 2) Δεν έχει λάβει κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης κοινής οργάνωσης αγοράς κατά τις πέντε αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης 3) Καλλιεργείται 4) Δεν είναι μικρότερη από 1 στρέμμα. 5) Δεν έχει φυτευτεί κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας κοινοτικής ή εθνικής διάταξης 6) Είναι φυτεμένη με οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου ταξινομήσιμη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Καν(ΕΚ) 479/08 Δικαίωμα ένταξης α)Δικαίωμα πρόσβασης στο πρόγραμμα, μετά από αίτηση τους, έχουν οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα για το σκοπό αυτό από την αμπελουργική περίοδο 1998–1999 και εντεύθεν. Ως κάτοχοι θεωρούνται φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Οινοποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν παράλληλα αμπελουργική εκμετάλλευση, Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που προβαίνουν στην καλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για παραγωγή οίνων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή οίνων, με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων. β)Όσοι έχουν καταθέσει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώου. γ) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης εκμετάλλευσης μέχρι τη 15 Μαΐου και έχουν καταχωρηθεί σε αυτήν τα αιτούμενα αμπελοτεμάχια. δ)Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής αμπελοοινικής νομοθεσίας. Προτεραιότητες 1. Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση για πριμοδότηση της εκρίζωσης καλύπτει ολόκληρο τον αμπελώνα τους . 2. Οι αιτούντες που είναι άνω των 55 ετών.   Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση Αίτησης 1. Επικαιροποιημένη Καρτέλα παραγωγού με στοιχεία των τεμαχίων και απόσπασμα Αμπελουργικού Μητρώου , από την οποία και μόνο, υποχρεωτικά συμπληρώνονται όλα τα πεδία του πίνακα των εκριζούμενων αμπελοτεμαχίων. 2. Αποδεικτικά της κυριότητας του αγροτεμαχίου (Τίτλος κυριότητας , Συμβόλαιο Αγοροπωλησίας, Γονική Παροχή , Αποδοχή Κληρονομιάς, Μισθωτήριο κλπ)  3. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού για την πιστοποίηση του ΑΦΜ. 4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας. 5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Αγροτικής Τραπέζης. 6. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών 2008 & 2009 στις οποίες να φαίνεται ότι παραδίδουν την παραγωγή τους σε οινοποιεία. 7. Συγκεντρωτικό αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης από τον αντίστοιχο φορέα που κατατίθεται η αίτηση ( δήλωση ΟΣΔΕ), στην οποία να φαίνονται δηλωμένα τα αγροτεμάχια που πρόκειται να εκριζωθούν . 8. Για τον υπολογισμό της μέσης απόδοσης με βάση την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε αμπελουργός απαιτούνται οι δηλώσεις συγκομιδής των τελευταίων πέντε (5) 2005-2009.   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων τους: από 01-07-2010 και μέχρι τις 01-09-2010, καθημερινά τις ώρες 08:00-12:00 στο αρμόδιο γραφείο (Νο 201) υπεύθυνοι Καραβίτης Σταύρος, Αλιμπάκη Χριστίνα στην Δ/νση Γεωργίας Έδεσσας. Να έχουν υπ'όψην ότι σε κάθε περίπτωση , από τα προσωπικά τους στοιχεία απαιτούνται η αστυνομική Ταυτότητα τους, το ΑΦΜ τους Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 23810 37264. Λόγω της σοβαρότητας του προγράμματος, παρακαλούμε τους Δήμους, μέσω εκπροσώπων των Δημ. Διαμερισμάτων τους να φροντίσουν ώστε να τοιχοκολληθεί ένα φωτοαντίγραφο αυτού του εγγράφου σε κάθε Δ. Διαμέρισμα και κάθε καφενείο της περιοχής ευθύνης τους.     Ακριβές Αντίγραφο Δ/ντης Γεωργίας  Καραβίτης Σταύρος , Νικ. Καραθάνος (ΠΕ)Γεωπόνων

Δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook