Pellanet

Προκήρυξη Υποτροφιών για Πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. 10 εκ των οποίων για καταγόμενους από την Έδεσσα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προκηρύσσει από τα

έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου, τη χορήγηση -

κατόπιν επιλογής- τριάντα (30) συνολικά υποτροφιών (είκοσι (20) υποτροφίες

για καταγόμενους από την Θεσσαλονίκη και δέκα(10) υποτροφίες για

καταγόμενους από την Έδεσσα) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε

πρωτοετείς φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση και τα δικαιολογητικά: 28/2/2017.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής, τα δικαιολογητικά

καθώς και την πλήρη προκήρυξη θα βρείτε στο παρακάτω link στην

ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας.

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 4343/1964 δημόσια διαθήκη του

Δημητρίου Τσιακμακόπουλου και τις αποφάσεις :

α) υπ ́αριθμ. 9111/2002, 8579/2005, 4484/2010 και 6766/2013 του Εφετείου Αθηνών με τις οποίες τροπο-

ποιήθηκε όρος της παραπάνω διαθήκης του Δημητρίου Τσιακμακόπουλου όσον αφορά το όριο του οικογενει-

ακού εισοδήματος των υποτρόφων του κληροδοτήματος

β) την απόφαση αριθμ. Πρωτ. 1025961/624/Β0011/27.04.1989 του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την

αύξηση του αριθμού των υποτρόφων σε τριάντα (30) συνολικά (20 υποτροφίες σε καταγόμενους από τη

Θεσσαλονίκη και 10 σε καταγόμενους από την Έδεσσα)

ανακοινώνει

τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής- τριάντα (30 ) συνολικά υποτροφιών :

α) Είκοσι (20) υποτροφίες για καταγόμενους από το Δήμο Θεσσαλονίκης και

β) Δέκα (10) υποτροφίες για καταγόμενους από το Δήμο της Έδεσσας από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους

για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του

κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου,

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από την καταγωγή (Δήμο Θεσσαλονίκης ή Δήμο

Έδεσσας) θα πρέπει να πληρούν και τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών.

2. Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο του Δήμου Θεσσαλονίκης οι καταγόμενοι από το Δήμο Θεσσαλονί-

κης ή από Λύκειο του Δήμου της Έδεσσας οι καταγόμενοι από το Δήμο της Έδεσσας.

3. Να έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2016 -

2017.

4. Να προέρχονται από οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πρώτο

κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι

25.000,00€ (άρθρο 15 Ν.4172/13), όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους

εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους.

5. Να έχουν καλές και πατριωτικές αρχές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας κληρ/τος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου θα πρέπει να

υποβάλουν μέχρι 28/02/2017 αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου

Κ.Καραθεοδωρής (Διοίκησης) γραφείο 211), τηλ: 2310/995214, φαξ: 2310/995213, αυτοπροσώπως ή

ταχυδρομικά συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

α) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία,

κληροδοσία ή Δωρεά

β) ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία

• Επίσημο Πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης σε Τμήμα του Α.Π.Θ. ακαδ.έτους 2016-2017

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων)

• Aντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου του Δήμου της Έδεσσας ή του Δήμου της Θεσσαλονίκης

• Aντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του

υποψηφίου ( άρθρ.3 παρ.1 εδαφ. Α.Κ.Δ/τος 18/23.8.1941), β) η ηλικία του υποψηφίου όχι μεγαλύτερη

των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δη-

μοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., γ) η καταγωγή του υποψηφίου από το Δήμο Έδεσσας ή από το Δήμο Θεσ-

2

σαλονίκης είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή του υποψηφίου. (Το πιστοποιητικό οικο-

γενειακής κατάστασης που θα προσκομιστεί, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύ-

πτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / για-

γιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου).

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον υποψήφιο υπότροφο λόγω κα-

λύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.

• Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2015 που αφορά εισοδήματα έτους 2015 της

οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου εφόσον διαθέτει εισόδημα και έχει υποχρέω-

ση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φο-

ρολογείται.

• Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου,

συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν

τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Όποιος καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης

υποβολής των αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής τους ως υποτρόφων θα αναρτηθεί στις

πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων

και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3)

ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η αρχική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή που όρισε ο διαθέτης του Α.Π.Θ.

Δημήτριος Τσιακμακόπουλος και αποτελείται από το Μητροπολίτη, το Δήμαρχο και το Λυκειάρχη της

Θεσσαλονίκης ή της Έδεσσας ανάλογα με την καταγωγή του υποψηφίου και εν συνεχεία η σχετική απόφαση

θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την

τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής με την επιλογή των υποτρόφων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοι-

νώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

www.klirodotimata.web.auth.gr./ υποτροφίες/ αποτελέσματα.

Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο, θα

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από την Έδεσσα στο ύψος των

τριακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (320,80 €) ευρώ το μήνα και στο ύψους των διακοσίων ογδόντα

εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (289,65€) για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η χορήγηση της υποτροφίας θα καλύπτει δώδεκα (12) συνολικά μήνες το χρόνο, για κάθε ακαδημαϊκό έτος

σπουδών και θα καταβάλλεται κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ.,

σε λογαριασμό του υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν

προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του υποτρόφου).

Επισημαίνεται ότι: Προκειμένου να καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο υπότροφος υποχρεούται

να υποβάλλει αίτηση – δήλωση ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του και το επόμενο έτος (αρθ. 25 παρ. 2 Κ.Δ.

18/23-8-1941)

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 (Σεπτέμβριο 2016) και θα διαρκέσει

μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά στο

Α.Π.Θ. (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους

όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του.

3

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος, προσκομίζει

απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο

των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προηγούμενου έτους, η οποία ικανοποιητική επίδοση

στοιχειοθετείται με τον κανόνα του ν+1 ( απόφαση αριθμ. Πρωτ. .29715/9-11-2015 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.)

όπου ν το έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος δηλαδή, εάν έχει περατώσει το

πρώτο έτος σπουδών δικαιούται να οφείλει ν+1=2 μαθήματα, εάν έχει περατώσει δεύτερο έτος ν+1=3

μαθήματα, εάν έχει περατώσει τρίτο έτος ν+1=4 μαθήματα, εάν έχει περατώσει τέταρτο έτος ν+1=5 μαθήματα

κ.λ.π.. Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει

από τη διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης δια του αριθμού των ετών φοίτησης

που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :

α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του δεν είναι ικανοποιητική (η επίδοση των σπουδών στοιχειοθε-

τείται με τον κανόνα του ν+1 -απόφαση αριθμ. Πρωτ. 29715/9-11-2015 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.- όπου ν το

έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος),

β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου,

γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει

το Α.Π.Θ. εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπότροφος οφείλει να

επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη

αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρα 57-60 του Α.Ν 2039/39),

δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για

τις ίδιες σπουδές,

ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα,

στ) ο υπότροφος εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα του Α.Π.Θ. Σε αυτή τη περίπτωση, για την τυχόν συνέχιση

της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ.,

ζ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους,

η) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος,

θ) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος.

Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίω-

σης υπέρ του υποτρόφου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο υπότροφος, υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα ( 1) χρόνο το αργότερο

από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα φοίτησης.

Διαφορετικά, αν δε λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο, θα αναγκαστεί να επιστρέψει

στο κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία μέχρι τότε (άρθρο 60 Α.Ν 2039/39).

Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών –μεταβατικών και

τελικών διατάξεων.

Δημοσιεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου, 2017


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook