Pellanet

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 30-9-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία « Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πέλλας (ΔΕΥΑ Πέλλας)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 255 του Ν.3463/2006. 2) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία « Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αλληλεγγύης Πέλλας (ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/3006. 3) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία « Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας ( ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006. 4) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/3006. 5) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πέλλας με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/3006. 6) Ορισμός ( τακτικών και αναπληρωματικών ) μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 7) Εκλογή δύο (2) Δ.Σ της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.4018/20111). 8) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πέλλας για την συγκρότηση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων και καταστημάτων άνω των 200 καθισμάτων. 9) Έγκριση χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε. έτους 2014-2015. 10) Λήψη απόφασης για την δημιουργία πλαισίου διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων στον πεζόδρομο Γιαννιτσών για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 11) Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Κρύας Βρύσης. 12) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: Φυτοτεχνική μελέτη των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας. 13) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση του Μαυσωλείου του Εβρενόσογλου στα Γιαννιτσά και επανάχρησή του ως εκθεσιακού χώρου Α.Μ. 153/2009. 14) Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας Α.Μ. 1/2010. 15) Εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ( δημοσιεύσεις σε εφημερίδες) για το έργο: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Γιαννιτσών Νομού Πέλλας Α.Μ. 83/2011 λόγω υπαιτιότητας της αναδόχου Κοινοπραξίας. 16) Δωρεάν παραχώρηση του μηχανήματος έργου « Συμπιεστής απορριμμάτων» στο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 17) Έγκριση τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Πέλλας , οικονομικού έτους 2013. 18) Παράταση μίσθωσης δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών στην Τ.Κ. Αραβησσού. 19) Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αγίου Λουκά, Γαλατάδων, Λιπαρού και Τριφυλλίου. 20) Υποβολή κατάστασης – έκθεσης πρ/σμού Β΄τριμήνου οικονομικού έτους 2014 του Δ. Πέλλας. 21) Έγκριση δαπανών για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας. 22) Διαγραφή οφειλών. 23) Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 24) Έγκριση προμήθειας σίτισης μαθητών Μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2014-2015. 25) Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών 26) Διαγραφή επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών. 27) Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 28) Μείωση μισθώματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4071/2012. 29) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2014. 30) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.
Εισηγητής του 1ου 2ου 3ου 4ου 5ου 6ου 7ου 8ου 17ου 21ου 25ου και 30ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος. Εισηγητής του 9ου και 10ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος Εισηγητής από το 11ο μέχρι και το 16ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου. Εισηγητής του 18ου 19ου 20ου 22ου 23ου 24ου 28ου και 29ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος. Εισηγητής του 26ου και 27ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ.Σοφίας Χρήστος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δημοσιεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, 2014


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.