Pellanet

Συνεδρίαση την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 στον δήμο Έδεσσας, ώρα 18.00

 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Ετήσιος απολογισμός δράσης Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2011 και παρουσίαση εργασίας με θέμα «κυκλοφοριακό πρόβλημα». Έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» οικονομικού έτους 2012. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ». Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ». Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, έτους 2012. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου: «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικών κτιρίων». Παράταση συμβατικής Προθεσμίας με έγκριση δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του έργου: «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικών κτιρίων». Υποβολή πρότασης με τίτλο «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Έδεσσας» στη ΜΟΔ Α.Ε. στον άξονα προτεραιότητας 10.1 «Τεχνική Στήριξη εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ». Υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ωρολογίου & περιμετρικών οδών» στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στον άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου & των μεταξύ τους συνδετήριων οδών» , στον άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Έδεσσας στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Παράταση συμβατικής Προθεσμίας με έγκριση δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του έργου: «Επανάχρηση χώρου Σφαγείων Β' Φάση». Παράταση συμβατικής Προθεσμίας με έγκριση δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του έργου: Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης κονοχρήστων χώρων στο Δήμο Βεγορίτιδας – Έργα ανάπλασης ορεινού οικισμού Παλαιού Αγίου Αθανασίου Ν. Πέλλας (Δεύτερη φάση). Εκμίσθωση του ΔΤ 4α του Δημοτικού Δάσους Μεσημερίου, για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τ.Κ. Μεσημερίου. Γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα παραχώρησης τμήματος αγροτεμαχίου, έκτασης 40.979,58 τ.μ., του αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου. Γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα παραχώρησης τμήματος αγροτεμαχίου, έκτασης 41.572,16 τ.μ., του αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου. Απόφαση συμμετοχής και παροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, έγκρισης πίστωσης, ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή στην Κοινή Επιτροπή της προγραμματικής Σύμβασης για την «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για το έτος 2012». Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, σύμφωνα με το Ν. 4019/2011, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για το σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012 -2013. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 2ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας. Γνωμοδότηση για μεταφορά και διάθεση αστικών απορριμμάτων από το Δήμο Νάουσας στο ΧΥΤΑ της 2ης Δ.Ε. Ν. Πέλλας. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Λύκων. Εκμίσθωση του δημοτικού τουριστικού περιπτέρου «Ψηλός βράχος». Επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ' αρίθμ. 55/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Βεγορίτιδας που αφορά την εκποίηση έκτασης 3.407,21 τ.μ. από το αρίθμ. 209 χερσολίβαδο του Αγροκτήματος Άρνισσας. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ' αρίθμ. 95/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Βεγορίτιδας που αφορά την εκποίηση έκτασης 626,00 τ.μ. από το αρίθμ. 7268 χέρσο του Αγροκτήματος Άρνισσας. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ' αρίθμ. 95α/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Βεγορίτιδας που αφορά την εκποίηση έκτασης 1.933,00 τ.μ. από το αρίθμ. 7268 χέρσο του Αγροκτήματος Άρνισσας. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ' αρίθμ. 95β/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Βεγορίτιδας που αφορά την εκποίηση έκτασης 1.112,00 τ.μ. από το αρίθμ. 7270 χέρσο του Αγροκτήματος Άρνισσας. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ' αρίθμ. 105/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Βεγορίτιδας που αφορά την εκποίηση έκτασης 1.978,00 τ.μ. από το αρίθμ. 7270 χέρσο του Αγροκτήματος Άρνισσας. Τροποποίηση της υπ' αρίθμ. 375/2009 απόφασης που αφορά την ετήσια οικονομική συμμετοχή του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΌΡΑΜΑ». Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012. Ανάληψη και απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για αντιμετώπιση λειτουργικών τους αναγκών. Ανάληψη και απόδοση της επιχορήγησης προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ». Έγκριση δαπανών για συμμετοχή του Δημάρχου στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Κομοτηνή. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας. Επιλογή από τους αιτούντες για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Ανακοινώσεις εγγράφων.

Δημοσιεύτηκε στις 28 Φεβρουαρίου, 2012


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV