Pellanet

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ (8.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο (Άρδευση) από τον κ. Δήμαρχο

1ο Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των με αριθμ. 7,8,9 και 10/2016 συνεδριάσεων Δ.Σ. Αλμωπίας
2ο 10η Γενική Αναμόρφωση πρ/σμού, οικ. έτους 2017
3ο Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής οφειλών
4ο Ονομασία του οικ. τετραγώνου 117 Αριδαίας, σε πλατεία Δημάρχου Ιωάννη Αγιάννογλου

5ο Τροποποίηση της με αριθμ. 22/2017 Απόφασης Δ.Σ. “Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών” σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν.4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94)
6ο Απασχόληση προσωπικού Υπ. Καθαριότητας που απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων μέχρι την 7-6-2017 και με την ίδια σχέση εργασίας σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4479/2017
7ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων
8ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών του Δήμου Αλμωπίας”

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Μ.Ε.”
10ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Συντήρηση Ξενιτίδειου Πνευματικού Κέντρου” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

11ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Επισκευή περίφραξης και διαμόρφωσης αύλειου χώρου νηπιαγωγείου Προμάχων” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

12ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο:

α. Καθαρισμός βλάστησης , θάμνων, κλαδιών και αυλάκων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Δ.Αλμωπίας και
β. Καθαρισμός δεξαμενών συγκέντρωσης νερού για πυροπροστασία

13ο Εξέταση της με αρίθμ. πρωτ. 15700/10-7-2017 αίτησης του ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ για παραχώρηση χρήσης του γηπέδου “Γ. ΛΑΓΟΥΔΗΣ”

-2-

14ο Εξέταση της με αρίθμ. πρωτ. 15226/5-7-2017 αίτησης του Συλλόγου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” για παραχώρηση αίθουσας
15ο Εξέταση της με αρίθμ. πρωτ. 3445/2017 αίτησης του Μορφωτικού Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Συλλόγου Αετοχωρίου “ ΤΟ ΠΙΝΟΒΟ” για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου
16ο Αίτημα για τροποποίηση της υπ'αρίθμ. 88093/2016/2-1-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ως προς την προθεσμία μεταγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
17ο Έγκριση αιτήματος για αλλαγή κατηγορίας επαγγελματικής άδειας βάσει της με αριθμ. 15609/10-7-2017 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης
18ο Έγκριση χορήγησης αντιγράφου επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αριθμ. 15769/11-7-2017 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης.
19ο Χορήγηση ή μη θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών, στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας
20ο Λήψη απόφασης αναφορικά με το αριθμ. 2162/22.06.2017 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε σχετικά με Αίτημα Συμπαράστασης προς το Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουλίου, 2017


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook