Pellanet

Τζάκρη για ενυπόθηκα δάνεια

Επίκαιρη ερώτηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Θ. Τζάκρη με την οποία ζητά να προβούν άμεσα στην έκδοση όλων των αναγκαίων εφαρμοστικών εγκυκλίων και αποφάσεων ώστε να τύχει επιτέλους εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 70 του Ν. 3245/2014 που προβλέπει ευεργετικές ρυθμίσεις για τα ενυπόθηκα δάνεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που τελεί ήδη υπό εκκαθάριση, το οποίο έχει ψηφισθεί εδώ και 3 μήνες ήδη, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών ρυθμίσεων αυτής οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι για τα πάσης φύσεως και όλων των κατηγοριών ενυπόθηκα δάνειά τους. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Τζάκρη έχει ως εξής:
«Κύριοι Υπουργοί,
Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 70 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, κυρώσεις και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» με τίτλο «ενυπόθηκα δάνεια αγροτών» το οποίο αναγράφει ρητώς ότι «στις υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, κατά αγροτών φυσικών προσώπων προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από τα δάνεια για την χορήγηση στους αγρότες φυσικά πρόσωπα βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων από την Τράπεζα αυτή τα οποία αφορούν αποκλειστικά την αγροτική δραστηριότητά τους και τελούν υπό υπερημερία, εν όλω ή εν μέρει, το ποσό του δανείου για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης περιορίζεται σε ποσοστό 120% του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το σύνολο των ως άνω πάσης φύσεως απαιτήσεων της τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από το δάνειο, δεν υπερβαίνει (συμπεριλαμβανομένων των ήδη καταβληθέντων ποσών) το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου του δανείου αν το σύνολο αυτών είναι ανώτερο του διπλασίου κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου και το δάνειο καθίσταται, εάν δεν έχει ήδη καταστεί, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από τον χρόνο αυτόν. … Ο ανωτέρω χρόνος αποπληρωμής των δανείων αυτών για την μεν πρώτη περίπτωση προσδιορίζεται σε 5 έτη και για την δεύτερη περίπτωση σε 7 έτη …» έχει ψηφιστεί ήδη και ισχύει εδώ και 3 μήνες, προκαλώντας ανακούφιση στον αγροτικό κόσμο της χώρας, το άρθρο αυτό δεν έχει τύχει ακόμη εφαρμογής, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ανασφάλεια και η αγωνία των αγροτών στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σήμερα επειδή δεν έχει εκδοθεί η εφαρμοστική εγκύκλιος που να διευκρινίζει ποιά δάνεια αφορά η διάταξη αυτή και δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της. Έτσι δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος στην οποία να διευκρινίζεται αν αφορά ενυπόθηκα δάνεια τακτής λήξης κατ' επάγγελμα αγροτών ή κτηνοτρόφων όταν αυτά συνήφθησαν ή και συνταξιούχων σήμερα φυσικών προσώπων, αν η ρύθμιση αφορά κεφάλαια κίνησης ή και καλλιεργητικά αγροτικά δάνεια, αν αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια που είχαν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και είχαν ρυθμιστεί κατά το παρελθόν, πλην όμως η ρύθμιση κατέπεσε λόγω αδυναμίας καταβολής τους, αν συμπεριλαμβάνονται στην ρύθμιση τα δάνεια που εξασφαλίζουν ανάγκες αγροτών για κάλυψη εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και λοιπές απαιτήσεις έναντι τρίτων και εν γένει αν αφορά τα πάσης φύσεως και όλων των κατηγοριών ενυπόθηκα δάνεια αγροτών και κτηνοτρόφων φυσικών προσώπων, ενώ δεν έχουν εκδοθεί ακόμη και οι υπουργικές αποφάσεις που θα δίνουν το δικαίωμα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχει η διάταξη αυτή.
Για τους λόγους αυτούς, ερωτάσθε κκ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να προβείτε στην έκδοση όλων των αναγκαίων εφαρμοστικών εγκυκλίων και αποφάσεων ώστε να τύχει επιτέλους εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 70 του Ν. 3245/2014 που έχει ψηφισθεί εδώ και 3 μήνες ήδη και να μπορέσουν να κάνουν χρήση των ευεργετικών ρυθμίσεων αυτής οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι για τα πάσης φύσεως και όλων των κατηγοριών ενυπόθηκα δάνειά τους;».

Δημοσιεύτηκε στις 4 Απριλίου, 2014


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook