Pellanet

383,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών από πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Τρεις νέες προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 383,5 εκ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνουν τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Βαγγέλη Διβάρη, «το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης βάζει το δικό του κομμάτι στο παζλ του ψηφιακού χάρτη της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές». Η πρώτη Πρόσκληση (Πρόσκληση 32), προϋπολογισμού 175 εκ. ευρώ, με τίτλο «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», απευθύνεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφορά την επέκταση και συνέχιση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 6 χρόνια (2006-2011). Όπως τονίζει σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης, «η ενίσχυση και ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου». Σημείωσε ότι «τα οφέλη στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας θα είναι πολλαπλάσια», ενώ έκανε λόγο και «για δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας». Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση έργου το οποίο θα περιλαμβάνει: Την ένταξη κάθε κτιρίου δημόσιου φορέα στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εκτιμώνται σε τουλάχιστον 30.000 κτίρια συμπεριλαμβανομένων των σχολείων) Την αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι Την αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και ιδιαίτερα της ασφάλειας του Δικτύου Την παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, πρόκειται να αξιοποιηθούν οι δημόσιες ευρυζωνικές υποδομές ΜΑΝ (Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών) που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας», καθώς και ο υφιστάμενος δικτυακός και τηλεφωνικός εξοπλισμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.
Η δεύτερη Πρόσκληση (Πρόσκληση 33), προϋπολογισμού 7 εκ ευρώ, με τίτλο «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα», αποσκοπεί στη λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ), τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος σε 68 πόλεις της χώρας (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης).
Ο συνδυασμός του πλεονεκτήματος της υψηλής ταχύτητας διασύνδεσης των δημόσιων φορέων σε μητροπολιτικό επίπεδο, με την ευρεία γεωγραφική διασπορά και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το προαναφερθέν Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους χρήστες του, πρόκειται να οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την υλοποίηση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη Δημόσια Διοίκηση. Για την υποστήριξη των παραπάνω, η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να υλοποιεί δράσεις όπως: Παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης των ΜΑΝ με το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε τεχνικό επίπεδο Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της παραπάνω υποδομής Η τρίτη Πρόσκληση (Πρόσκληση 34) που ανακοινώνεται από κοινού με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 201,5 εκ ευρώ, με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε λευκές αγροτικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», αποσκοπεί στην κάλυψη των αγροτικών περιοχών της χώρας με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας.
Για την υλοποίηση της δράσης αυτής, οι πόροι που θα αξιοποιηθούν προέρχονται τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, από το οποίο έχουν εκχωρηθεί 50 εκ ευρώ, καθώς με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (για το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση), αποφασίστηκε η ενιαία αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ο ενιαίος σχεδιασμός της δράσης «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές της χώρας χωρίς υφιστάμενο δίκτυο», με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού. Όπως τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Θάνος Μωραΐτης «η δημιουργία και αναβάθμιση της ευρυζωνικής υποδομής θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, μέσω της εξασφάλισης ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών. Οι ανωτέρω υποδομές πρόσβασης πρόκειται, επιπλέον, να εξασφαλίσουν την αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, κ, Αντώνη Μαρκόπουλο, «η γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσματος, ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες, αποτελεί όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και άμεση ανάγκη, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις οικονομικές προκλήσεις τόσο του παρόντος, όσο και του μέλλοντος. Οι αναβαθμισμένες διαδικτυακές υποδομές, τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, όσο και για τη Δημόσια Διοίκηση, είναι απαραίτητο εργαλείο, ικανό να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και ανταγωνιστικής παρουσίας της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο». Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών κ. Βαγγέλη Διβάρη, «το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης βάζει το δικό του κομμάτι στο παζλ του ψηφιακού χάρτη της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές». Οι ανωτέρω Προσκλήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων των ΠΕΠ, καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (η Πρόσκληση 34) και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προσκλήσεις βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.digitalplan.gov.gr, καθώς και στο www.agrotikianaptixi.gr

Δημοσιεύτηκε στις 1 Νοεμβρίου, 2011


Σχόλια


pellanet facebook