Pellanet

Περάστε έξω, απολύεστε

Πιο εύκολες, γρήγορες και φθηνότερες απολύσεις, πάγωμα μισθών και αποφάσεων της διαιτησίας για αυξήσεις, καθώς και αμοιβές κάτω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)
συμπεριλαμβάνονται στα 5 «δώρα» της κυβέρνησης προς τους εργοδότες με επίκληση του μνημονίου.
Ηδη χτες ο κ. Λοβέρδος κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία καταργούνται οι αυξήσεις μισθών μέσω ΟΜΕΔ (διαιτησία) που εκδόθηκαν μετά τις 6 Μαΐου (μετά τη σύναψη του μνημονίου). Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι οι μεσολαβητικές και διαιτητικές αποφάσεις προς επίλυση συλλογικών διαφορών που πρόκειται να εκδοθούν με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα εφόσον χορηγούν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις πέραν αυτών που προβλέπονται από την υπογραφείσα την 15η Ιουλίου 2010 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι ήδη εκδοθείσες μεσολαβητικές και διαιτητικές αποφάσεις μετά τις 6/5/2010 (ημερομηνία ισχύος του ν. 3845/2010) οι οποίες χορηγούν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις πέραν αυτών που προβλέπονται από την υπογραφείσα ΕΓΣΣΕ, υπόκεινται σε έφεση εκ μέρους των μερών που συμμετείχαν στη σχετική διαφορά ή εκ μέρους του υπουργού Εργασίας, ενώπιον των διαιτητών του ΟΜΕΔ με τριμελή σύνθεση εντός 15ημέρου από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. Σημειώνεται ότι συνδικάτα και εργατολόγοι καταγγέλλουν ότι η ρύθμιση αυτή είναι αντισυνταγματική. Παρ΄ όλο που όλοι αποδέχονται ότι το κόστος εργασίας δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, το υπουργείο Εργασίας κατ΄ εντολήν της τρόικας έδωσε τα παρακάτω στους εργοδότες:

1 Το πάγωμα των μισθών για όλο το 2010 όπως επιτάσσει το μνημόνιο με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας μαζί με την κατάργηση των αποφάσεων της διαιτησίας (ΟΜΜΕΔ) για φετινές αυξήσεις αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα.

2 Τις μειωμένες κατά 50% αποζημιώσεις σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ειδοποιηθεί έως και έξι μήνες νωρίτερα. Με βάση τον νέο νόμο Λoβέρδου, η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη. Π.χ. Με έγγραφη επιστολή έξι μήνες πριν από την απόλυση (και όχι 24 μήνες όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα) ο εργοδότης στερεί από τον εργαζόμενο 12 ολόκληρους μεικτούς μισθούς, δηλαδή 42.000 ευρώ.

3 Τη δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων απόλυσης σε διμηνιαίες δόσεις. Με την κοινοποίηση της απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης ενώ μέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό. Για την υπόλοιπη αποζημίωση, ο εργαζόμενος υποχρεούται διά νόμου σε ευκολίες πληρωμής, καθώς θα εισπράττει τα οφειλόμενα σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μισθούς.

4 Τα νέα όρια στις ομαδικές απολύσεις. Το επιτρεπόμενο όριο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζομένους ανεβαίνει στο 5%, αρκεί αυτό το ποσοστό να μην αντιστοιχεί σε περισσότερους από τριάντα εργαζομένους ανά μήνα.

5 Οι εργοδότες προσλαμβάνουν νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας κάτω των 25 ετών και τους αμείβουν με το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%) του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (σήμερα είναι 740 ευρώ).

Η νέα φορολογία στην αποζημίωση

Με τον Ν. 3842/2010 (ισχύει από 23-4-2010) ο φόρος αποζημίωσης υπολογίζεται με βάση την παρακάτω κλίμακα:

0- 60.000 ευρώ ποσοστό 0%.

60.001-100.000 ευρώ ποσοστό 10% 100.001- 150.000 ποσοστό 20% 150.001 και άνω ποσοστό 30% Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα.

Τι προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος

Oι ανατροπές στα εργασιακά έχουν τεθεί σε ισχύ, αφού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος ασφαλιστικός νόμος Λοβέρδου 3863/2010 (115Α΄/15.7.2010), ο οποίος προβλέπει τα εξής:

ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ: Τα όρια, πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζομένους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζομένους.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)

του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζομένους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζομένους.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ: Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δύο (2) μηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) μήνες έως δύο (2)

χρόνια απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν από την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) χρόνια συμπληρωμένα έως πέντε (5) χρόνια απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν από την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) χρόνια συμπληρωμένα έως δέκα (10) χρόνια απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν από την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) χρόνια απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4)

μηνών πριν από την απόλυση.

ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δεκαπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα έως είκοσι (20) απαιτείται προειδοποίηση πέντε (5) μηνών πριν από τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι (20) χρόνια συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση έξι (6) μηνών πριν από τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών και τους αμείβουν με το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%) του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αυτοδικαίως εντάσσονται σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τους ως άνω νεοπροσλαμβανόμενους και αφορούν σε όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ ή άλλων επικουρικών ταμείων, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό τον όρο ότι οι εργοδότες θα καταβάλλουν στους νεοπροσλαμβανόμενους, ως μέρος των καθαρών αποδοχών τους, ποσό αντίστοιχο με εκείνο που ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει να καταβάλει στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους νεοπροσλαμβανόμενους. NEA

Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.