Pellanet

Έως 1 Αυγούστου δυνατή μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Παρατείνεται για μία εβδομάδα έως και την Δευτέρα 01-08-2022 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, η οποία έληγε την 25η Ιουλίου, μετά από απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργου Γεωργαντά.

Παρατείνεται επίσης και η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης και ακύρωσης των ήδη οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης μέχρι την Παρασκευή 05-08-2022,  η οποία είχε οριστεί για την 1η Αυγούστου.

Τα βήµατα, που ακολουθούνται, προκειµένου η αίτηση µεταβίβασης να υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:

ΒΗΜΑ 1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Μετά τη δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού και τη λήψη κωδικού, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ µία από τις παρακάτω κατηγορίες µεταβίβασης:

 • Οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων µε γη
 • Οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη
 • Οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς
 • Μίσθωση δικαιωµάτων µε µίσθωση γης
 • Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
 • Λύση µίσθωσης δικαιωµάτων µε ή χωρίς γη
 • Μίσθωση δικαιωµάτων χωρίς γη
 • Μεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς και ταυτόχρονη µεταβίβαση σε άλλον γεωργό
 • Λύση µίσθωσης δικαιωµάτων µε ή / και χωρίς γη και ταυτόχρονη µεταβίβαση σε άλλον γεωργό

ΒΗΜΑ 2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Στο επιλεγµένο υπόδειγµα ο αιτών:

 1. Τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (όσον αφορά στην ταχυδροµική δ/νση κατοικίας ή/και τον αριθµό τηλεφώνου), εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στην κατοικία του. Τα πεδία Όνοµα, Επώνυµο Πατρώνυµο είναι κλειδωµένα χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Αν ο αιτών επιθυµεί κάποια αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλει το Υπόδειγµα Νο7.
 2. Συµπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου
 3. Συµπληρώνει την έγκυρη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) τόσο του ίδιου όσο και του αντισυµβαλλόµενου, η οποία χρησιµεύει ως µέσο επικοινωνίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η αποστολή των ενηµερώσεων σχετικά µε την πορεία και το αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης µεταβίβασης. Με την δήλωση της ηλεκτρονικής δ/νσης ταχυδροµείου οι συµβαλλόµενοι της αίτησης µεταβίβασης αποδέχονται ότι τα µηνύµατα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται µέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαµβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσηµων εγγράφων. Σε περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονοµιάς, η δήλωση e-mail απαιτείται µόνο από τον/τους κληρονόµο(-ους). Επισηµαίνεται ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των συµβαλλοµένων είναι αυστηρά µοναδικές. Ο αιτών µπορεί να καταχωρήσει προαιρετικά email τρίτου ως εξουσιοδοτηµένο αποδέκτη των ενηµερώσεων σχετικά µε την πορεία και το αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης µεταβίβασης.
 4. Συµπληρώνει τον αριθµό, το είδος και την προέλευση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, που επιθυµεί να µεταβιβάσει, καθώς και τον αριθµό των εκταρίων και την περιφέρεια των επιλέξιµων αγροτεµαχίων προς µεταβίβαση (στην περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων µε γη). Με την επιλογή της µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς, ο κληρονόµος αποτελεί τον αποδέκτη της µεταβίβασης και συµπληρώνει τον αριθµό, το είδος και την προέλευση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, που κληρονοµεί. Μετά την συµπλήρωση των σχετικών πεδίων του υποδείγµατος, η αίτηση µεταβίβασης αποθηκεύεται ως πρόχειρη.

 

ΒΗΜΑ 3

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το ως άνω πλήρως συµπληρωµένο υπόδειγµα της αίτησης µεταβίβασης εκτυπώνεται από την διαδικτυακή εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά από αρµόδια αρχή. Στην περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς, ο κληρονόµος υπογράφει το υπόδειγµα και αυτό θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του από αρµόδια αρχή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ψηφιακά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ) στο σύνδεσµο: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). Το ίδιο ισχύει και για την υπεύθυνη δήλωση κατανοµής των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, µε τον ορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέµονται µεταξύ των κληρονόµων, η οποία απαιτείται να είναι πλήρως συµπληρωµένη και θεωρηµένη για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόµιµους κληρονόµους-πλησιέστερους συγγενείς.

∆εν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που έχουν υπογραφεί ψηφιακά και έχουν διαφορετική µορφή ή περιεχόµενο από τα τυποποιηµένα έντυπα του παραρτήµατος της παρούσας εγκυκλίου.

ΒΗΜΑ 4

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Στη συνέχεια επισυνάπτονται στην επιλεγµένη αίτηση µεταβίβασης ηλεκτρονικά αρχεία(από σαρωτή/scanner), το οποίο περιλαµβάνει τόσο το συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής υπόδειγµα της αίτησης µεταβίβασης όσο και τα απαραίτητα για την επιλεγµένη κατηγορία µεταβίβασης δικαιολογητικά. Εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι δυνατή η επισύναψη και άλλων δικαιολογητικών, που ο αιτών κρίνει απαραίτητα για την ορθή και πλήρη υποβολή της αίτησης µεταβίβασης. Μετά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αίτηση µεταβίβασης αποθηκεύεται ως πρόχειρη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για την έκδοση και υποβολή των κατά περίπτωση λοιπών απαιτούµενων δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αριθ. ΑΠ 7335ΕΞ2020/23/03/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης» και οι προσφερόµενες υπηρεσίες από τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)

ΒΗΜΑ 5

Οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησης µεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

 1. Πριν την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης µεταβίβασης, ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει ή και να την τροποποιήσει. Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης µεταβίβασης, η αίτηση υποβάλλεται αυτόµατα στο αρµόδιο για την περιοχή, στην οποία ανήκει η εκµετάλλευση του αιτούντα, περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την υποβολή της, η αίτηση µεταβίβασης λαµβάνει από την εφαρµογή αυτόµατα αριθµό και ηµεροµηνία πρωτοκόλλου. Οι αιτούντες εκτυπώνουν την οριστικοποιηµένηαίτηση µεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εµφανίζονται ο αριθµός και η ηµεροµηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για µία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, µαζί µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκοµίσουν ανά πάσα στιγµή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στοπλαίσιο ελέγχου.

 1. Ειδικότερα οι αιτήσεις µεταβίβασης, πουαφορούν στις παρακάτω κατηγορίες :
 2. Μεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς
 3. Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
 4. Λύση µίσθωσης δικαιωµάτων µε ή χωρίς γη λόγω θανάτου ενός των συµβαλλόµενων (Υπόδειγµα 8 µετην ένδειξη “λόγω θανάτου”)
 5. Μεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς και ταυτόχρονη µεταβίβαση σε άλλον γεωργό.
 6. Λύση µίσθωσης δικαιωµάτων µε ή χωρίς γη και ταυτόχρονη µεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγµα 12) µε την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης µεταβίβασης η αίτηση υποβάλλεται στη ∆/νση Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της έδρας της εκµετάλλευσης του αιτούντα.Τα στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής υπηρεσίας και των αρµόδιων περιφερειακών γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ:https://www.opekepe.gr/el/contact-us-gr

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µεταβίβασης ∆ΒΕ

 1. Ως καταληκτική ηµεροµηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης µεταβίβασης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2022 ορίζεται η ∆ευτέρα, 25 Ιουλίου 2022.
 2. Αιτήσεις µεταβίβασης, οι οποίες έχουνκαταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρµογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία θεωρούνται ως µη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2022.

Υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων γεωργών

 1. Ο µεταβιβαστής των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόµιµα τα δικαιώµατα που προτίθεται να µεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση µεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση άκυρης µεταβίβασης και εφόσον έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ∆εν είναι δυνατή η µεταβίβαση των ίδιων δικαιωµάτων από το µεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες.
 2. Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης µεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαµβάνει χώρα η µεταβίβαση και είναι εγκατεστηµένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονοµιάς.
 3. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης µεταβίβασης δεν είναι πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση µεταβίβασης η άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος ή άδεια διαµονής µε πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή πρόσβαση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Άδειες διαµονής που παρέχουν πρόσβαση στη µισθωτή ή στην εξαρτηµένη εργασία δεν γίνονται αποδεκτές.
 4. Κατά τη διαδικασία µεταβίβασης των δικαιωµάτων λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των δικαιωµάτων που δηλώνει ο µεταβιβαστής στην αίτηση του µε τη µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων το έτος, στο οποίο λαµβάνει χώρα η µεταβίβαση, όπως εµφανίζονται στην ηλεκτρονική καταχώρηση. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία τροποποίησης ή ακύρωσης, δεν είναι δυνατή η αύξηση των προς µεταβίβαση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δικαιωµάτων εφόσον προκύψει αύξηση του αριθµού δικαιωµάτων του µεταβιβαστή.

[...] 8. ∆ικαιώµατα που χορηγήθηκαν από το Εθνικό Απόθεµα το έτος 2021 δεν δύναται να µεταβιβαστούν, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή ασθένειας που απαγορεύει επί µακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυψε µετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους ενίσχυσης 2021. Εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω είναι απαραίτητη η επισύναψη στην αίτηση ιατρικών στοιχείων - γνωµατεύσεων, από τα οποία να προκύπτει µε σαφήνεια η αδυναµία άσκησης γεωργικής δραστηριότητας του µεταβιβαστή.

 

ΠΗΓΗ

Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουλίου, 2022


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV