Pellanet

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το Επιμελητήριο Πέλλας μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ο τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Συγκεκριμένα ο Οδηγός του Προγράμματος τροποποιείται στα ακόλουθα σημεία : 1. Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010 (αρχική ημερομηνία είχε ορισθεί η Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2010). 2. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε νέες ομάδες δυνητικών δικαιούχων. Έτσι πλέον στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση: · Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές σε έναν από τους κλάδους που περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. · Νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές σε έναν από τους κλάδους που περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στις υπό σύσταση επιχειρήσεις έχουν νέοι και νέες που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (στον αρχικό οδηγό του Προγράμματος δικαίωμα συμμετοχής είχαν τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν πριν το 1982) 4. Αυξάνεται το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις τουλάχιστον κατά 5% σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας ενώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις η επιχορήγηση ανέρχεται σε 35%. Ειδικότερα για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται : α) Για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις : · Στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. β) Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις : · Στο 35% για το σύνολο των Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 5. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 400.000,00€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (στον προηγούμενο Οδηγό προβλεπόταν από 50.000,00 έως 400.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και από 100.000,00 έως 800.000,00€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις μεσαίες επιχειρήσεις. 6. Μόνο οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αρνητικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων (ζημιές), είναι μη επιλέξιμες για το πρόγραμμα. Το παραπάνω δεν ισχύει για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίσχυε στον προηγούμενο Οδηγό). 7. Πλέον είναι δυνητικά επιλέξιμες όλες οι επιχειρήσεις, αφού με τον αρχικό οδηγό οι εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης αλλά σε μη επιλέξιμους κλάδους ή στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών μπορούσαν να υποβάλλουν πρόταση για επιλέξιμη μεταποιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση να προχωρούσαν σε σύσταση νέας εταιρείας. Με τις νέες τροποποιήσεις απαιτείται για τη συμμετοχή τους μόνο η τροποποίηση του καταστατικού επιχείρησης και η επέκταση των κωδικών δραστηριοτήτων(ΚΑΔ) στην εφορία. 8. Για την διατήρηση της απασχόλησης ως έτος βάσης θα θεωρείται ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζόμενων (ΕΜΕ) των ετών 2009 και 2010 και όχι το έτος 2009 που προβλεπόταν στον αρχικό Οδηγό του Προγράμματος. 9. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 20% για τις υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Υπενθυμίζεται ότι, οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των δικτυακών τόπων του ΕΦΕΠΑΕ και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια και Αναπτυξιακούς Φορείς, που αναφέρονται στο Παράρτημα VI του οδηγού του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να απευθύνονται/ενημερώνονται: α)Από τους διαδικτυακούς τόπους : www.e-kepa.gr, www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr. β) Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θεσσαλονίκη, e-mail : ι[email protected], Διαδικτυακός τόπος : www.e-kepa.gr). γ) Από το Επιμελητήριο Πέλλας (25ης Μαρτίου 13, Έδεσσα τηλ. 23810-26735 Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Βλαδίκας Γιώργος, Γιώγας Δημήτρης),

Δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook