Pellanet

Αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Αριδαίας

Ο Δήμαρχος Αριδαίας όρισε ως Αντιδημάρχους τον Γιώργο Τραπεζανίδη, τον Νίκο Παρούτογλου, την Κατερίνα Μπαγκή, τον Γιώργο Ταγκαλίδη & τον Τάσο Τσαβδάρη και παράλληλα τις αρμοδιότητες του καθενός, όπως παρακάτω:.. 
Απόφαση υπ΄αριθ.20/2011

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ' αριθ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμωπίας, σύμφωνα με τη απογραφή του 2001, έχει συνολικό πληθυσμό 29.354 κατοίκους, έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες οπότε εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να οριστούν μέχρι πέντε αντιδήμαρχοι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αλμωπίας, με θητεία δύο ετών, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω: Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τραπεζανίδη Γεώργιο και του μεταβιβάζει:

1 ) Kαθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

· Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).

· Tα θέματα προβολής και Τουρισμού

· Θέματα Αγροτουρισμού.

· Τη συντήρηση – βελτίωση των χώρων πράσινου.

· Των εγγειοβελτικών έργων.

· Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

2)Κατά τόπον τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα και συνεργάζεται με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για αυτά.

γ) Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Να υπογράφει, βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου.

ε) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ορίζει καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παρούτογλου Νικόλαο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

2. Τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού της μηχανογραφικής υποδομής και τη λήψη μέτρων περιορισμού των δαπανών.

3. Την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού.

4. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

5. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

6. Την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και των αρμοδιοτήτων της.

7. Την εποπτεία του γραφείου προγραμματισμού και οργάνωσης.

8. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

9. Την διατύπωση εισηγήσεων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που εποπτεύει.

10. Κάθε άλλο σχετικό με την διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Γ. Ορίζει καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαγκή Αικατερίνη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Σε θέματα παιδείας – πολιτισμού και αθλητισμού.

2. Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.

3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου:

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,

- την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001),

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. Την εποπτεία και ευθύνη επί των διοικητικών θεμάτων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

5. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.

6. Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
Δ. Ορίζει καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ταγκαλίδη Γεώργιο και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες επί των θεμάτων περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, και ιδίως:

1. Τον σχεδιασμό, εποπτεία και καθημερινή λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών καθαριότητας και περιβάλλοντος και ειδικότερα: Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων.

2. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου.

3. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

4. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

5. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

6. Την γενική εποπτεία των εργοταξίων του Δήμου.

7. Την διατύπωση εισηγήσεων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που εποπτεύει.

8. Την διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνική υποδομής των υπηρεσιών που εποπτεύει.

9. Κάθε άλλο σχετικό με την διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Ε. Ορίζει καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσαβδάρη Αναστάσιο και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη των σχετικών θεμάτων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εκτέλεσης των Τεχνικών έργων, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

3. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως την εποπτεία των θεμάτων που σχετίζονται με:

- Τη δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

- Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

- Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. Την διατύπωση εισηγήσεων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που εποπτεύει.

5. Την διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνική υποδομής των υπηρεσιών που εποπτεύει.

6. Κάθε άλλο σχετικό με την διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων υπηρεσιών.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Όλοι οι ανωτέρω έχουν την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

3. Σε όλους τους ορισθέντες αντιδημάρχους ανατίθεται:

o Η θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

o Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

o Η υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικών που εκδίδονται βάσει τηρουμένων στοιχείων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων βάσει ενόρκων και υπευθύνων δηλώσεων και πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζόμενων στο εξωτερικό.

4. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

5. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τραπεζανίδη Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Παρούτογλου Νικόλαος. Και σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται οι παραπάνω τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τραπεζανίδης Γεώργιος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Μπαγκή Αικατερίνη.

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιανουαρίου, 2011


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

13:11 - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑ

13:09 - Αυγενάκης για την παγκόσμια ημέρα Βιοποικιλότητας: Στόχος μας η προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της τροφικής επάρκειας

13:07 - 25 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά

13:03 - ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1-20 ΙΟΥΝΙΟΥ) ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

13:02 - Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στην αυριανή παρουσίαση της βραβευμένης εικαστικής εγκατάστασης «Spectators in a Ghost City»

12:59 - Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Φλώρινα

12:52 - Θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Γιαννιτσών – Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κρώμνη

12:50 - Δήμος Δίου-Ολύμπου: Επετειακές εκδηλώσεις στη Νέα Έφεσο προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου με θέμα «Είκοσι έτη συναντήσεων & συμπροσευχών στις εκκλησίες των Αλησμόνητων Πατρίδων»

12:47 - Καλεντάρι αγώνων Δημοτικών σχολείων

09:00 - ΔΕΥΑΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΔΑΙΑ