Pellanet

Η Δ.Ε.Υ.Α ενημερώνει τους καταναλωτές της Βεγορίτιδας

Μετά από αλλεπάλληλες ανακριβείς και αναληθείς αναφορές στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και συνεντεύξεις σε τηλεοπτικό κανάλι), η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο να ενημερώσει τους καταναλωτές του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας σχετικά με τους λογαριασμούς που προσφάτως έλαβαν.
Ειδικότερα :
Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτη (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α') συνεστήθη ο Δήμος Έδεσσας με έδρα την Έδεσσα αποτελούμενος από τον Δήμο Έδεσσας και Δήμο Βεγορίτιδας, οι οποίοι καταργήθηκαν.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980 «περί διεύρυνσης αντικειμένου και επέκτασης περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», όταν στην περιοχή ενός νέου Δήμου λειτουργούσε μία Δ.Ε.Υ.Α., συνήθως στον μεγαλύτερο σε πληθυσμό δήμο, και υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης στους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες που συνενώνονται, τότε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τα όρια ευθύνης της υπάρχουσας ΔΕΥΑ, την περιοχή δηλαδή όπου παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και να ενσωματώσει τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στην επιχείρηση. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής παραδίδεται στην υφιστάμενη Δ.Ε.Υ.Α. το τμήμα που αφορά τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης (ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις κλπ.).
Στην προκειμένη περίπτωση, με τη με αριθμ. 2104/2012 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η με αριθμ. 12/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας, με την οποία αποφασίσθηκε η διεύρυνση του αντικειμένου και η επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας στον πρώην Δήμο Βεγορίτιδας.
Στη συνέχεια, και με το από 30.11.2012 Πρωτόκολλο Παραλαβής και Παράδοσης των περιουσιακών στοιχείων της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας στη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας παραδόθηκαν στην τελευταία, εκτός των άλλων, και οι απαιτήσεις που διατηρούσε η Βεγορίτιδα από τους καταναλωτές της.
Ταυτοχρόνως, και με τη με αριθμ. 74/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 368/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, προσδιορίσθηκε η τιμολογιακή πολιτική για τους καταναλωτές της πρώην δ.ε. Βεγορίτιδας. Στην πραγματικότητα η τιμολογιακή αυτή πολιτική ήταν ακριβώς η ίδια με αυτήν που ίσχυε στην περιοχή κατά τα προηγούμενα έτη, δεν υπήρξε καμία αύξηση στα ποσά των χρεώσεων, πλην όμως ξεκίνησε η επιβάρυνση τους με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., διότι αυτό ήταν επιβεβλημένο από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ενώ κρίθηκε δίκαιο από το Δ.Σ. να απαλλαγούν οι καταναλωτές από τις προσαυξήσεις επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εφόσον αυτοί τις εξοφλήσουν έως και την 31.01.2013.
Λόγω της εκ μέρους του Δήμου Έδεσσας αδυναμίας έγκαιρης συγκέντρωσης και αποστολής των δεδομένων, που αφορούσαν σε στοιχεία καταναλωτών, χρεώσεων, ληξιπρόθεσμων οφειλών κλπ., εξαιτίας της υποτυπώδους μηχανογραφήσης στον πρώην Δήμο Βεγορίτιδας, και λόγω αντικατάστασης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας του λογισμικού διαχείρισης και έκδοσης λογαριασμών της από ένα νέο λογισμικό συμβατό με τις σύγχρονες απαιτήσεις (π.χ. διασύνδεση με τράπεζες, ταχυδρομείο, πρακτορεία ΟΠΑΠ κλπ.) προς τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, διαδικασία που τελικά αποδείχθηκε περισσότερο χρονοβόρα από το αναμενόμενο, δεν ήταν δυνατή μέχρι προσφάτως η έκδοση λογαριασμών για την περιοχή αυτή.
Για το λόγο αυτό, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των καταναλωτών, με τη με αριθμ. 71/2014 απόφαση του το Δ.Σ. της Επιχείρησης αποφάσισε ομόφωνα οι λογαριασμοί που αφορούν την καταναλωτική περίοδο από 01.01.2012 έως και 31.12.2013 να μην επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας, εφόσον αυτοί εξοφληθούν ολοσχερώς έως και την 31.12.2014.
Με αυτόν τον τρόπο και πάντα βάσει των στοιχείων και δεδομένων που έλαβε η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας από το Δήμο Έδεσσας και που καταχωρήθηκαν στο λογιστικό σύστημα της Επιχείρησης, εκδόθηκαν οι λογαριασμοί που λάβατε.
Αυτονόητο δε είναι ότι ο πρώην Δήμος Βεγορίτιδας συνέλεξε τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκάστοτε χρέωση από την ίδια την αίτηση – σύμβαση υδροληψίας, που κάθε καταναλωτής είχε υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία για τη σύνδεση του ακινήτου του στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Μετά την προαναφερόμενη διεύρυνση αντικειμένου και αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας, όλοι αυτοί οι καταναλωτές προσχώρησαν αυτοδίκαια στους Κανονισμούς Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης που κάθε φορά ίσχυαν. Οι Κανονισμοί αυτοί εκ του νόμου ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Επιχείρησης και για τα θέματα για τα οποία δεν γίνεται μνεία σ' αυτά, επιλαμβάνεται το Δ.Σ. της με σχετικές αποφάσεις του.
Πρέπει, ακόμα, να επισημανθεί ότι στο έντυπο του λογαριασμού και στο πεδίο όπου αναλύεται η χρέωση κάθε κατανάλωσης, φέρεται εσφαλμένα ως μονάδα χρέωσης η λέξη «κυβικά», αντί του ορθού «χρήση», πλην όμως αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν, δυνατότητα παρέμβασης επί του τυποποιημένου περιεχομένου του λογαριασμού. Επομένως, στο λογαριασμό που λαμβάνουν οι δημότες της Βεγορίτιδας το ποσό που υπάρχει κάτω από τη λέξη «κυβικά» δεν συνεπάγεται τη τιμή μονάδας ανά κυβικό, αλλά την τιμή μονάδας ανά χρήση (π.χ. τιμή μονάδας ανά άτομο, ανά εξοχική κατοικία, ανά κατάστημα, ανά κλίνη σε ξενοδοχεία κλπ.), όπως αυτή καθορίσθηκε από την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης. Και η χρέωση αυτή επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο εδώ και δεκαετίες, διότι στην εν λόγω περιοχή οι ιδιοκτησίες δεν διαθέτουν υδρόμετρα και συνεπώς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος χρέωσης των καταναλωτών για τη σύνδεση τους με τα δίκτυα ύδρευσης και τυχόν αποχέτευσης. Η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μη ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα λεκτική διατύπωση της τιμής μονάδας κατανάλωσης και προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις κατά την έκδοση των επόμενων λογαριασμών.
Επειδή επιχειρήθηκε εις βάρος της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας η φημολογία ότι παρανόμως επιβάλλει στην αξία του νερού το Ειδικό Τέλος ποσοστού 80%, το οποίο δήθεν καταργήθηκε, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι το ειδικό αυτό τέλος είναι υποχρεωτικό για όλες τις Δ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980, η έναρξη του ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της σύστασης κάθε Δ.Ε.Υ.Α. και για μια δεκαετία, και ήδη με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002 παρατάθηκε για ακόμα μια δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του. Με δεδομένο ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας συστάθηκε το έτος 1999, η επιβολή του ειδικού αυτού τέλους κατέστη υποχρεωτική από την 01.01.2000 έως 31.12.2009, και μετά την προαναφερθείσα διάταξη του Ν. 3013/2002, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική έως και την 31.12.2019, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει τεθεί σε ισχύ ειδικότερη διάταξη που να την καταργεί. Από το χρονικό σημείο που η Δ.Ε.ΥΑ. Έδεσσας διεύρυνε την αρμοδιότητα της στον πρώην Δήμο Βεγορίτιδας, βάσει των ανωτέρω, η επιβολή του ειδικού τέλους 80% είναι εκ του νόμου υποχρεωτική και για την περιοχή αυτή, και μάλιστα, το τέλος αυτό συμπεριλήφθηκε στην μέχρι τότε υφιστάμενη χρέωση, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση των εν λόγω καταναλωτών.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ «περί ποιότητας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση», οι Δ.Ε.Υ.Α. πρέπει να μεριμνούν για την παροχή νερού που πληροί ορισμένα ποιοτικά κριτήρια, και αφορούν τόσο φυσικοχημικές όσο και μικροβιολογικές παραμέτρους. Τα σημεία ελέγχου της ποιότητας του νερού είναι οι βρύσες των καταναλωτών, και όχι οποιοδήποτε σημείο πριν την επεξεργασία, η οποία γίνεται στη δεξαμενή. Η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας πραγματοποιεί τακτικές αναλύσεις νερού, φυσικοχημικές, μικροβιολογικές και αναλύσεις εντοπισμού βαρεών μετάλλων, οι οποίες π.χ. για το έτος 2014 δεν εμφανίζουν κανένα πρόβλημα και ασφαλώς είναι στη διάθεση κάθε δημότη. Ακόμα δε, κι αν ανακύψει ζήτημα με την ποιότητα του νερού, όπως συμβαίνει πολύ συχνά ακόμα και σε τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές (π.χ. Χαλκιδική, Ηράκλειο κλπ.) κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη καταβολής αντιτίμου για την παροχή νερού. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα δίκτυα ύδρευσης έχουν υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, η δε παροχή νερού σε καταναλωτές είναι εκ του νόμου ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πως και για τη λειτουργία και για τη συντήρηση, αλλά και για οποιαδήποτε ενέργεια βελτίωσης και αναβάθμισης των δικτύων, είναι απαραίτητη η καταβολή τέλους από πλευράς των καταναλωτών. Για παράδειγμα, και παρά τη μέχρι σήμερα αδυναμία είσπραξης εσόδων από τη Βεγορίτιδα, η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας – σε συνεργασία με το Δήμο – έχει ήδη προβεί σε εκπόνηση μιας σειράς μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό του Αγίου Αθανασίου, που θα βελτιώσει την ποιότητα του νερού, διαδικασία μάλιστα, για την οποία σήμερα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η περιβαλλοντική αδειοδότηση του σχετικού έργου (μέχρι την 18.11.2014), ενώ αναζητείται παράλληλα χρηματοδοτική λύση.
Επειδή είναι βέβαιο ότι, πέρα των παραπάνω, έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας διάφορες «καταγγελίες» συνιστάμενες σε αδιαφορία των υπαλλήλων και της διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας να δώσουν απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα, σας ενημερώνουμε ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ περιήλθε στην Επιχείρηση εγγράφως αίτηση ή καταγγελία ή αναφορά ή οποιαδήποτε άλλη όχληση από κατοίκους της περιοχής, ώστε να δοθεί και η σχετική απάντηση. Όλες οι συκοφαντίες για παρανομίες, παρατυπίες και παραλείψεις στην έκδοση των συγκεκριμένων λογαριασμών από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας σκοπό έχουν να προκαλέσουν εντυπώσεις και να πλήξουν ευθέως το κύρος των υπηρεσιών της, ενέργειες για τις οποίες η Επιχείρηση διατυπώνει κάθε επιφύλαξη για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Σε κάθε περίπτωση, η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας είναι στη διάθεση έκαστου πολίτη να επανεξετάσει την χρέωση στους λογαριασμούς του, που αφορούν τις οφειλές του από παρελθόντα έτη, εφόσον αυτός προσκομίσει σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. καρτέλα οφειλής ακινήτου από τους αρμοδίους υπαλλήλους της δ.ε. Βεγορίτιδας ή/και του Δήμου Έδεσσας), διαφορετικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μετά την 31.12.2014 θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία βεβαίωσης τους.
Τέλος, παρακαλούνται οι καταναλωτές, που, αν και κάνουν χρήση του δικτύου ύδρευσης και τυχόν αποχέτευσης και δεν έχουν παραλάβει μέχρι σήμερα λογαριασμούς από τη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας, να προσέλθουν στα γραφεία της (στην Έδεσσα, επί της οδού 18ης Οκτωβρίου 18) ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της www.deyaedessas.gr και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα Μητρώου Καταναλωτή, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΖΔΡΟΥ

Δημοσιεύτηκε στις 29 Οκτωβρίου, 2014


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV