Pellanet

Χρόνια και σημαντικά ζητήματα στην άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων επιλύει το συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη θέλει να ενημερώσει τους πολίτες ότι ολοκληρώθηκε σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Άσκηση των υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις».

Το συζητούμενο νομοσχέδιο  αποτελεί μία ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση στην άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς επιλύει βασικά ζητήματα, τα οποία παρέμειναν άλυτα επί σειρά ετών και δίνει βαρύτητα στα θέματα κοινωνικού χαρακτήρα διασφαλίζοντας την προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου, ενώ παράλληλα εισάγει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της παραβατικότητας στο χώρο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου επιλύονται θέματα, όπως :

 

 1. Η απλοποίηση,  η ομογενοποίηση και  ο εξορθολογισμός των απαιτήσεων, όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης αδειών υπαίθριου εμπορίου, ανεξάρτητα του ειδικού τύπου δραστηριοποίησής τους (πλανόδιο εμπόριο, στάσιμο εμπόριο ή συμμετοχή σε λαϊκή αγορά). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφεξής όλες οι δραστηριότητες του υπαίθριου εμπορίου θα αντιμετωπίζονται ενιαία με τον ίδιο τρόπο από τις αδειοδοτούσες αρχές.
 2. H Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας στους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου καθώς λαμβάνονται υπόψη πλέον και εισοδηματικά κριτήρια.
 3. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η διευκόλυνση του κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου γίνεται πλέον πράξη, καθώς ο πολίτης απευθύνεται  στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του (υπηρεσία μιας στάσης), στον οποίο και θα υποβάλλει σε κάθε φάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει μία τάξη και δομείται η διαδικασία κατανομής αρμοδιοτήτων (αδειοδότηση, εποπτεία, έλεγχος), καθώς και η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών έκδοσης και ανανέωσης αδειών υπαιθρίου εμπορίου.
 4. Ο ρόλος των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι), σε ότι αφορά τις αρμοδιότητές τους γίνεται πλέον απόλυτα διακριτός, ενώ με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θεσμοθετείται η διοικητική τους συνεργασία. Το γεγονός ότι οι Περιφέρειες θα προβαίνουν σε έγκριση  των αποφάσεων των Δήμων, κάθε άλλο παρά «ακύρωση» της αυτοτέλειας της Α΄ βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί, αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι στην κάθε Περιφέρεια, μέσα από την διοικητική - χωρική  αρμοδιότητα που έχει, δίνεται η δυνατότητα  μίας πιο ολοκληρωμένης και καθολικής εικόνας του συνόλου των Δήμων που την απαρτίζουν. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται περισσότερο η αναλογικότητα και η αναγκαιότητα δραστηριοποίησης των πωλητών υπαιθρίου εμπορίου.
 5. Η Επαναφορά του δικαιώματος στους παραγωγούς να αποκτούν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους αυτοτελώς. Ο τριετής αποκλεισμός της δυνατότητας αυτής, δημιούργησε εξ αρχής τεράστια θέματα ισότητας και ελευθερίας άσκησης επαγγέλματος. Παράλληλα καθιερώνεται το βιβλίο διακινούμενων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών στις λαϊκές, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, επιδιώκοντας προφανώς την προστασία του τελικού καταναλωτή και συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων «βαπτίσματος» προϊόντων σε παραγωγικά είδη.
 6. Το νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης, συνδυάζοντας κοινωνικά χαρακτηριστικά, με στοιχεία παραβατικότητας κατά την άσκηση του εμπορίου.
 7. Η χρήση των νέων τεχνολογιών συμβάλλει αποφασιστικά στην απλούστευση των διαδικασιών ενώ παράλληλα καθιστά πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών. Πιο συγκεκριμένα η λειτουργία μίας ενιαίας ψηφιοποιημένης πλατφόρμας με την καταγραφή τριών Μητρώων: α) Μητρώο Αδειών, β) Μητρώο Προστίμων- Ελέγχων, γ) Μητρώο Λαϊκών Αγορών δημιουργεί ένα χώρο, στον οποίο θα υπάρχει πρόσβαση από κάθε αρμόδια εμπλεκόμενη αρχή, προκειμένου άμεσα και με διαφάνεια θα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις. Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και άντλησης δεδομένων που απαιτούνται με ακρίβεια, ακόμη και για στατιστικούς λόγους.
 8. Στον τομέα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δημιουργείται προληπτικός μηχανισμός και έτσι δίνεται η δυνατότητα της διασφάλισης πλήρους απασχόλησης στους ήδη συμμετέχοντες (για 5 ημέρες), πριν εξεταστεί η αναγκαιότητα για δημιουργία ή διάθεση νέων θέσεων.
 9. Το πλανόδιο εμπόριο πλέον ομογενοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε Περιφέρειας ανεξάρτητα του φορέα έκδοσης (Δήμος η Περιφέρεια) της άδειας σε  προηγούμενο χρόνο. Ισορροπεί με τον τρόπο αυτό την κοινωνική αδικία και άνιση μεταχείριση που έως σήμερα υφίστανται οι πωλητές. Αυξάνει τα πληθυσμιακά κριτήρια άσκησης της δραστηριότητας από 3.000 σε 5.000 κατοίκους, διατηρώντας την εξαίρεση στις περιπτώσεις «καντίνας».
 10.  Επανακαθορίζεται  ο χαρακτήρας στις Λοιπές  Μορφές Υπαίθριων Αγορών, πέραν των λαϊκών αγορών. Εισάγεται και θεσμοθετείται η Αγορά Καταναλωτών, δίνοντας ένα τέλος στην ίσως άναρχη και χωρίς εποπτεία μέχρι σήμερα λειτουργία τους, επιβάλλοντας τη σύνταξη και δημιουργία Έγγραφου Δέσμευσης μεταξύ του προβλεπόμενου φορέα και του Δήμου. Στόχος του νομοθέτη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης και αλληλεγγύης, η εθελοντική και αλληλέγγυα δράση πολιτών  και η τόνωση μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
 11. Ξεκαθαρίζει το τοπίο των Κυριακάτικων Αγορών αφού αυτές διαχωρίζονται σε τρείς επιμέρους τύπους (παλαιοπωλών, βιβλίων και τέλος ειδών ένδυσης, υπόδησης κλπ) και αποκλείονται με σαφήνεια οι συμμετοχές πωλητών διατροφικών προϊόντων.
 12. Απλοποιείται η διαδικασία λειτουργίας υπαίθριας αγοράς στις κοινωνικές ομάδες των ROMA (μεσολαβεί μόνο ο Δήμος).
 13. Επανακαθορίζεται και εξορθολογίζεται το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται. Τα έσοδα από τα πρόστιμα θα αποτελούν έσοδο του φορέα που διενέργησε τον έλεγχο (στις περιπτώσεις των ΟΤΑ).
 14. Ενισχύει το ρόλο της έκδοσης κανονιστικής πράξης του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, συμπεριλαμβάνοντας στο περιεχόμενό του, την ακριβή χωρική οριοθέτηση, τον αριθμό των θέσεων και την αρίθμησή τους, την εικόνα των πάγκων, κ.λπ.
 15. Οι άδειες εξακολουθούν να έχουν αόριστη ισχύ αλλά θα ανανεώνονται σε τριετή πλέον βάση και όχι κατ’ έτος, αποσυμφορίζοντας και τις δημόσιες αρχές αλλά και τον πολίτη.
 16. Θεσπίζεται η υποχρεωτική απογραφή όλων των πωλητών, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, προκειμένου να μην ανασταλεί η δραστηριότητά τους.
 17.  Θεσμοθετούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα επιτροπές α) Λαϊκών Αγορών αναλαμβάνοντας ένα ρόλο αφενός εποπτικό και συμβουλευτικό αλλά και ενεργώντας ως φορέας προώθησης καινοτόμων προτάσεων και λύσεων σε προβλήματα που θα εντοπίζονται  και β) Πενταμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτήσεων για τις χορηγήσεις Αδειών. Εξακολουθούν να υφίστανται οι τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο δηλούμενων ποσοτήτων καλλιεργειών στους παραγωγούς.
 18. Ενσωματώνεται και επισήμως η εφαρμογή και ισχύς των διατάξεων των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και στο υπαίθριο εμπόριο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του νόμου.

 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου άσκησης της δραστηριότητάς τους σε όλη την επικράτεια (όπως ισχύει στην περίπτωση των λαϊκών αγορών) και όχι μόνο στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.
 • Να επανέλθει η δυνατότητα κατάληψης θέσης από τους παραγωγούς και μόνο, του κάθε παραγωγού στον Δήμο που θα αιτηθεί να δραστηριοποιηθεί.
 • Να συμπεριληφθεί στον Παραγωγικό τομέα και το είδος «σαλιγκάρια», καθώς καταγράφεται συχνά ως τομέας ενδιαφέροντος.
 • Να οριστεί ο ανώτατος αριθμός υπαλλήλων που μπορεί να προσλάβει ο κάτοχος άδειας υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 40), καθώς τη θερινή περίοδο γίνεται ασύδοτη εκμετάλλευση.

Δημοσιεύτηκε στις 4 Νοεμβρίου, 2017


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

15:28 - Ανακοίνωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

15:26 - Κλειστό το ΚΕΠ Κονταριώτισσας έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

15:22 - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: «Έχει κλονιστεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Δεν θα χαρίσουμε την ατζέντα για την ασφάλεια του πολίτη στη συντηρητική παράταξη»

15:20 - Θερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων του Δήμου Δίου-Ολύμπου

11:37 - Θεσσαλονίκη: Βρήκαν τους κλέφτες που άρπαξαν κοσμήματα 100.000 ευρώ προσποιούμενοι τους… τεχνικούς!

11:35 - ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

11:24 - Πτήση μαρτύριο από Δουβλίνο για Ηράκλειο -Νεαροί Ιρλανδοί έπιναν και κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο

11:21 - Δήλωση Γιώργου Α. Παπανδρέου – 50 χρόνια Δημοκρατίας

11:19 - ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ

11:17 - ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ